دزدگیر، قفل و بیمه مطمئنتر از ردیاب

Byte - - News -

به گزارش زومیت، علیرضا ســاوری، معاون پیشگیری وضعی قوه قضاییــه، در گفتگو با خبرگــزاری صدا و ســیما اعالم کرد: «از مردادماه طرح نصب و راهاندازی سیســتمهای موقعیتیاب خــودرو را با هدف کاهش میزان سرقت خودروهای ناایمن آغاز خواهیم کرد». وی همچنین گفت: «ازآنجایی که مالکان خودروهایی که از ضریب ایمنی پایینی برخوردار هســتند؛ غالبا جزو افراد کمدرآمد جامعه به شــمار میآیند؛ لذا تالش کردیم تا این دستگاهها با قیمتی کم و البته کیفیت باال به مردم عزیزمان ارائه کنیم. پیشبینی میشود این دستگاهها با قیمتــی بین 80 تا 100 هزار تومان در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد». پنج یا شش سال پیش برای پیشگیری از جرایمی مانند سرعت زیاد، وسایط نقلیه باری اجبار به نصب دستگاه ردیاب شدند. این دستگاهها چون کیفیت پایینی در مهندسی و ساخت داشتند، از همان ابتدا خراب میشدند و هیچ یک از مکانیزمهای آنها درست عمل نمیکرد. به عالوه این که همه جا نمیتوان از این ابزار اســتفاده کرد مانند مناطق دور از دسترس سیستمهای مخابراتی یا حتی در تونلهــا و روزهای ابری یا حتی در مناطق پر اختــالل مخابراتی. حاال هم طرح چنین موضوعاتی بالفاصلــه امثال آن اقدامــات را در ذهن میآورد این درحالی اســت که با هزینه 80 هزار تومانی میتــوان روی خودرو دزدگیر نصب کرد یا با هزینه 20 تــا 30 هزار تومان قفل فرمان و پدال تهیه کرد یا حتی اصال ماشین را بیمه بدنه کرد که اطمینان آنها از این دستگاههایی که قرار شده تهیه شوند، بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.