آمریکا سفیدپوش می شود

ارائه طرح مایکروسافت با نام فضای سفید برای دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت

Byte - - News -

شرکت مایکروسافت قصد دارد طرحی را اجرا کند که مردم آمریکا در نقاط دوره افتــاده بتوانند به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

فضای سفید در روستاهای آمریکا

اینطرحکه یافضایســفیدنامدارد،

‪white space‬ با همکاری مایکروســافت و کمیسیون ارتباطات فدرال )FCC( انجام شــده است و بر اســاس آن قرار است، پهنای باند با سرعت باال از طریق طیف های فرکانسی اســتفاده نشده تا 5 سال آینده در اختیار حدود 2 میلیون نفر در 12 ایالت کشــور آمریکا قرا گیرد. «برد اسمیت»، رئیس شــرکت مایکروسافت در روزنامه نیویورک تایمز گفته اســت: «این پروژه بهترین راه حل برای دسترسی 80 درصد از مردم مناطق روســتایی آمریکا به اینترنت پرسرعت است که از پهنای باند مناسب محروم بودهاند». بنا بر اعالم بلومبــرگ 12 ایالت نیویــورک، تگزاس، واشنگتن، ویرجینیا، میشــیگان، مین، آریزونا، جورجیا، کانزاس، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و ویسکانسین در ایاالت متحده آمریکا از این طرح برخوردار خواهند شد.

فناوری با کمترین هزینه

مایکروسافت در ماه ژوئن در بیانیه ای به کمیته ارتباطات فدرال اعــالم کرد تصمیم دارد با پروژه

‪white space‬ اتصال پهنای باند را در سراســر مناطق روســتایی که شــامل میلیون ها آمریکایی به ویژه دانش آموزان می شــود، توســعه دهد. در ادامه بیانیه اشاره شده است که این اتفاق، موفقیت مهمی در جامعه دیجیتال امروز است. طرح توسعه مایکروسافت نشان می دهد فناوری فضای سفید ابزار بسیار موثری برای گسترش شبکه های پهنای باند موجود در جوامع ناشناخته است چرا که این فناوری از باند فرکانسی استفاده می کند که به اپراتورهای شبکه اجازه می دهد سیگنال های پهن باند بی سیم را با فاصله بیشــتر نســبت به دیگر باندهای فرکانسی و کمترین امکانات زیرساخت و هزینه به کاربران انتقال دهند.

آزمایش در هند و آفریقا

پروژه بهطورآزمایشیچندینسال

‪white space‬ در آفریقــا و نیز در ســال 2015 در جنوب هند اجرا شــد. پس از پیاده ســازی این فناوری، دولت هند اعالم کرد اســتفاده از طیف های فرکانسی استفاده نشده به صورت رایگان فراهم نشده است. در همین راســتا وزیر ارتباطات هند گفت: «دولت هیچ طیف فرکانســی را بــدون مزایده ارائــه نخواهد کرد که سازمان های امنیتی از این قانون مستثنی هستند». همچنیــن رئیــس شــرکت مایکروســافت در هند تاکید کرد این شــرکت از فنــاوری

‪white space‬ برای منافع شــخصی اســتفاده نخواهد کرد و تنها در جهت ایجاد اتصــال جهانی تالش می کند. این مقام مســئول اضافه کرده است:«این فناوری توسط مایکروســافت ارائه شده اســت و ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشــته ایم. هدف مــا تقویت کارآفرینان می باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.