چالش های دیجیتالی شدن

Byte - - News -

بــا پیشــرفت روزافــزون انــواع فنــاوری و توســعه اینترنــت، افزایــش پیچیدگــی عملکــرد و نگرانــی بابــت برقــراری امنیــت در کســب و کارهــای دیجیتــال بــه یــک چالــش تبدیــل شــده اســت. نتای ـج تحقیق ـات انج ـام ش ـده توس ـط

Dynatrace نشــان مــی دهــد 75 درصــد از صاحبــان کســب و کارهــای دیجیتــال توانایــی کافــی بــرای حــل مشـکالت خـود را ندارنـد. همچنیـن 8۴ درصـد از آن هـا چالـش هـای مربـوط بـه عملکـرد دیجیتـال را مانعـی بـرای موفقیـت و ایجـاد تحـول در سـازمان هـا مـی دانند. بـه همیـن علـت متخصصـان فناوری اطالعـات روزانـه بیـش از دو سـاعت از وقـت کاری خـود را بـه حـل ایـن مشـکالت اختصـاص میدهند. بـه منظـور اتـالف وقـت کمتـر در حـل ایـن چالـش هــا و افزایــش بهــره وری دیجیتــال، حداقــل 32 درصـد از متخصصـان فنـاوری اطالعـات و 36 درصد از توسـعه دهنـدگان وب، زمـان بیشـتری را صـرف تحقیـق و توسـعه و اسـتفاده از فنـاوری هـای جدیـد مـی کننـد. اگـر صاحبـان مشـاغل، مدیـران شـرکت هــا، ســازمان هــا و نیروهــای زیرمجموعــه آن هــا بیشـتر بـا فنـاوری هـای روز آشـنا شـده و بـه طـور مناسـب آمـوزش ببیننـد بهتـر مـی تواننـد بـا چالـش هـای پیـش رو مواجـه شـوند. بـه نظـر مـی رسـد پیـش از هرگونـه آشـنایی و آمـوزش، بایـد پذیـرش تغییـر و حرکـت بـه سـمت دیجیتالـی شـدن در افراد ایجـاد شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.