طراح سه بعدی

مدل های خود را به صورت سه بعدی طراحی نمایید

Byte - - News -

اولین نرم افزار پیشــنهادی این هفته درباره طراحی و مدل سازی سه بعدی انواع محصوالت و اجسام میباشد. ‪Geomagic Freeform‬ نرم افزاری کاربردی در زمینه طراحی و مدل ســازی سه بعدی انواع محصوالت و اجسام میباشد. این نرم افزار جامع ترین ابزار مهندسی سه بعدی است که شامل طراحی سه بعدی لمسی، طراحی مدل هدف، پردازش اســکن ســه بعدی، قابلیت همکاری با کد و ساخت قالب میباشد. این برنامه دارای ابزار ساختار اف ایکس نیز میباشد که به ایجاد و ویرایش ساختارها، شبکهها و اشکال میپردازد و بالفاصله مدلهای سبک را برای چاپ ســه بعدی آماده مینماید و سازههای سفارشی، الیهها و اشکال ساختاری را تشــکیل و تغییر میدهد. واردات مدلهای مش، ویرایش دادهها با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها از قابلیتهای نرم افزار پیش روست. حجم فایل 969: مگابایت www.b3-d.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.