نگاهی به کاربرد لنزهای اولترا واید

Byte - - News - رضا رهنمای مقدم

اگـر تـا بـه حـال از لنزهـای اولترا وایـد اسـتفاده کرده باشـید میدانیـد کـه زمانـی کـه از ویـزور دوربینـی بـا یـک لنـز اولتراوایـد دنیـا را مینگریـد همهچیـز متفـاوت بـه نظـر میرسـد. متاسـفانه بسـیاری از عکاسهـا بهخصـوص عکاسهـای طبیعـت و منظره بـه ایـن فکـر میکننـد کـه بـا وجـود یـک لنـز اولترا وایـد همهچیـز بهتـر میشـود و عکسهـای بهتـر و تاثیرگذارتـری را میتواننـد ثبـت کننـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا ایـن کـه ایـن لنزهـا بسـیار کاربـردی هسـتند امـا بایـد در اسـتفاده از آنهـا نهایـت دقت را کـرد. در واقـع اگـر مدتـی از ایـن لنزها اسـتفاده کنید متوجـه میشـوید کـه خروجـی خـوب گرفتـن از ایـن دسـت لنزهـا آنقدرها که فکر میکنید آسـان نیسـت. بگذاریـد در ابتـدا مشـخص کنیـم که چـه لنزهایی در رده اولتـرا وایـد قـرار میگیرنـد. در واقع هـر لنزی که فاصلـه کانونـی آن بین 10 الـی 12 میلیمتر باشـد (در دوربینهـای کـراپ) لنز اولتراواید محسـوب میشـود. بـرای دوربینهـای فـول فریـم میتوان ایـن محدوده را بیـن 11 تـا 16 میلیمتـر در نظـر گرفـت چـرا کـه همانطـور کـه میدانیـد دوربینهـای فولفریـم بـه علـت داشـتن سنسـور بزرگتـر محدودهدیـد بیشـتری نسـبت بـه دوربینهـای کـراپ دارنـد و این میـزان به طـور تقریبـی یـک ونیـم برابر اسـت که البته بـا توجه بـه نـوع دوربینهـای کـراپ متفـاوت اسـت. امـا چـه چیـز عکاسـی بـا ایـن لنزهـا را سـخت میکند؟ اول از همـه اینکـه خـب محـدوده دیـد ایـن لنزهـا بسـیار وسـیع اسـت و بـه همیـن دلیـل بـردن نـگاه بیننـده عکـس و جلـب نـگاه او بـر روی سـوژه کار سـختی اسـت. گرفتـن عکسـی کـه پـر از سـوژههای مختلـف اسـت و باعـث گیجی مخاطب میشـود قطعا مطلـوب نیسـت. نکتـه دیگر این اسـت که ایـن لنزها معمـوال به میزان زیـادی اعوجـاج )distortion( دارند کـه در برخـی مواقـع درسـت کـردن ایـن اعوجـاج در نرمافزارهایـی ماننـد فتوشـاپ و یـا الیـتروم هم کار بسـیار سـختی اسـت. نکتـه دیگـر ایـن کـه لنزهـای اولتـرا وایـد معمـوال از شـارپنس کمتـری نسـبت بـه دیگـر لنزهـای وایـد برخوردارنـد (اگر لنزهـای فیکس را هـم در نظـر بگیریـم کـه ایـن اختـالف شـارپنس بسـیار زیـاد میشـود) و در بسـیاری مواقـع حتـی اگر دیافراگـم خـود را هـم ببندید باز هم عکسهای شـما نـرم میشـوند و آن جزئیـات الزم را ندارنـد. شـاید بـا خـود فکـر کنیـد کـه بـا احتسـاب همـه اینهـا بهتـر اسـت سـراغ لنزهـای اولتـرا وایـد نرویـد امـا خـب وجـود ایـن لنزهـا بـا تمـام این مشـکالت که بر سـر راه میگذارنـد بیدلیـل نیسـت بـه عنـوان مثـال اگـر تجربـه عکاسـی معمـاری و بـه طـور کلـی عکاسـی از سـاختمانها و بناهـا را داشـته باشـید و لنـز اولتـرا وایـد هـم در کیـف دوربیـن شـما وجود نداشـته باشـد بارهـا و بارهـا آرزو میکنیـد کـه ای کاش یـک لنـز اولتراوایـد داشـتید! عکاسـی از یـک سـاختمان و قرار دادن همـه آنچـه میخواهیـد در یـک فریـم کاری اسـت کـه در بسـیاری از مواقع تنهـا با یک لنـز اولترا وایـد میتـوان کـرد چـرا کـه به عنـوان مثـال عرض یـک خیابـان آنقـدر زیـاد نیسـت کـه شـما بتوانید با عقـب رفتـن تمـام نما را در یـک فریم خـود بگنجانید و یـا آنقـدر المانهـای اضافـه ماننـد سـیمهای برق ...و وجـود دارنـد کـه عقبتـر رفتن شـما عمال عکس را نابـود میکنـد، ایـن قضیـه در مـورد فضـای داخلی هـم صدق میکند و شـما معمـوال آنقدر فضـا ندارید کـه بتوانیـد دکوراسـیون یک اتـاق را به صـورت تمام و کمـال در یـک فریـم نشـان دهید.یکـی دیگـر از کاربردهـای لنزهـای اولتراواید که از دید هنری بسـیار مفیـد اسـت انتقال حسـی اسـت که فضـای موجود به شـما میدهـد . مثـال شـما بـا نزدیک شـدن بـه یک ماشـین کـه در یـک کوچـه نسـبتا باریـک قـرار دارد میتوانیـد از آن عکـس بگیریـد و در عیـن اینکـه ماشـین بـه طـور کامـل (والبتـه بـه دلیـل نزدیکی به آن بـا حـس بزرگنمایـی) در تصویـر افتاده فضـای باز تـا انتهـای کوچـه هـم جزئـی از تصویـر باشـد. کاری کـه تنهـا با یـک لنز بسـیار وایـد میتـوان انجـام داد چـرا کـه در غیـر اینصورت یا سـوژه شـما کـه همان ماشـین باشـد کامـل در کادر نمیافتـد و یـا بـه ایـن دلیـل که مجبـور به عقب رفتـن میشـوید المانهای اضافـی ماننـد دیـوار ...و کادر شـما را خـراب میکنند! لنزهـای اولتـرا وایـد کاربردهـای دیگـری همـم دارند بـه عنـوان مثـال پرترههای تمـام قدی کـه از نزدیک بـا دوربینهـای اولتراوایـد گرفتـه مـی شـوند کامـال متمایزنـد و یـا عکاسـی از خطـوط و اشـکال هندسـی بـا اسـتفاده از لنزهـای اولتراواید نمـای متفاوتی ایجاد میکنـد (مثـال عکاسـی از سـنگفرشهای یـک خیابـان کـه بـا خطوطـی منظـم در کنـار هـم قـرار گرفتهانـد.) بـه طـور کلی زمانی بایـد از لنزهـای اولترا وایـد اسـتفاده کنیـد کـه بخواهیـد حـس یـک فضا را انتقـال دهید نـه زمانی که جزئیـات در فریم از اهمیت ویـژهای برخـوردار هسـتند چرا کـه لنزهـای اولتراواید فضـای زیـادی را تحـت پوشـش قـرار میدهنـد و المانهـای زیـاد و بـا جزئیـات در یک فریـم میتوانند باعـث سـردرگمی شـوند. در پایـان هـم بایـد اشـاره کنیـم کـه ایـن لنزهـا بـرای گرفتـن عکسهـای پانارومـای 360 درجـه بسـیار کاربردی هسـتند و تنها بـا 6 یـا حتـی ۴ عکـس از محیـط و بـدون داشـتن سـهپایه میتـوان تورهـای مجـازی زیبایی با اسـتفاده از آنهـا خلـق کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.