35 کیلوبیت برثانیه ، سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت

Byte - - News -

معاون وزیر ارتباطات گفت: ســرانه دسترســی کاربــران ایرانی به اینترنــت با رشــد 35 برابری بــه 35 کیلوبیت برثانیه طی ۴ ســال اخیر رسیده است. فراکسیون شــفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسالمی در نشستی با حضور نمایندگان عضو این فراکســیون و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، عملکرد این شــرکت در دولت یازدهم را مورد بررســی قــرار داد که در این نشســت محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیــر ارتباطات و مدیر عامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت آخرین وضعیــت عملکرد این شرکت را در طول چهار سال دولت یازدهم تشریح کرد. وی با اشاره به افزایش چند برابری شــاخصهای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشــور و ظرفیتهای دسترســی مردم به ابزارهای ارتباطی نسبت به ابتدای دولت یازدهم ، اظهار داشــت ؛ ســیر رشد تحوالت در ۴ ســال اخیر ، فرآیندی غیر قابل باور داشت اما با این وجود با جایگاه مطلوب در منطقه و دنیا از حیث فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله داریم . معاون وزیر ارتباطات ارزش بازار فناوری اطالعات کشــور را حــدود 36 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که 92 درصد آن را ســایر بخشهای اکوسیستم ارتباطاتی تشکیل میدهد و 8 درصد این بازار متعلق به زیرســاخت است. وی گفت: ارزش بازار باید ظرف 3

ICT ســال آینده به 90 هزار میلیارد برسد. وی با بیان اینکه طی 3 سال گذشــته مبلغ 2 هــزار میلیارد تومان در این بخش ســرمایه گذاری شــده است، کاهش نرخ دسترســی به محتوای بومی، کاهش تعرفه پهنای باند ، تضمین کیفیت خدمات و نیز پایش شــاخصهای کیفی را از جمله ثمرات اقدامــات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد. جهرمــی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم ۴ میلیون مشــترک به شبکه پهن باند ثابت از طریق و 300 هزار مشترک به شبکه

ADSL پهن باند موبایل آن هم تنها در تهران و کرج دسترســی داشــتند اما هم اکنون شــمار مشــترکان پهن باند ثابــث 10 میلیون نفر و پهن باند موبایل به 0۴ میلیون رســیده است در همین حال میزان سرانه دسترســی کاربران ایرانی به اینترنت در ابتــدای دولت یازدهم یک کیلــو بیت بر ثانیه بود کــه هم اکنون این پارامتر به 35 کیلو بیت بر ثانیه رســیده است. به گفته وی، در ابتدای دولت ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال کشور 1116 گیگابیت بر ثانیه بود که امروز به 12 هزار گیگابیت بر ثانیه رســیده است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت بیــن الملل در ابتدای دولــت 80 گیگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون یکهزار گیگابیت بر ثانیه برآورد میشــود . ظرفیت پهنای باند داخلی نیــز با بیش از هزار درصد رشــد، از 625 گیگابیت بر ثانیه به 7000 گیگابیت بر ثانیه رسیده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دســتیابی به بیش از 63 هزار کیلومتر فیبرنوری و راه اندازی 7 مرکز داده ملــی )NIX( را از جمله اقدامات مؤثر این شــرکت برشــمرد و گفت: هدف برنامه ششم توســعه ، کسب سهم ترانزیت از بازارهای منطقه و بین الملل و توســعه هســته مرکزی شــبکه ملی اطالعات اســت که باید ظرفیت ترانزیت پهنای باند کشور به 60 برابر ظرفیت فعلی برســد. معاون وزیر ارتباطات گفت: 0۴ میلیون گوشی هوشمند و 100 میلیون ســیم کارت در دســتان ایرانیها است و طبق برآورد اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( تا سال 2020 ظرفیت این بخش به حدود 3 برابر میرســد. به گفته جهرمی، هم اکنون ۴2 هزار ســایت خرید اینترنت در کشور وجود دارد و ایران بزرگترین جمعیت کاربران اینترنت در منطقه را از آن خود کرده است. در همین حال یک درصد از دامنههــای اینترنتی در دنیا به پســوند تعلق دارد و 1/5 درصد

IR محتوای تحت وب را زبان فارسی تشکیل میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.