پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - News -

ســالم بایت، یک هارد قدمی داشتم که اطالعاتی روی آن ذخیره بود. زمانی که آن را به سیســتم متصل کردم تا اطالعات آن را بخوانیم، دود از آن بلند شــد. سریع هارد را خارج کردم، حال چه کنم میترســم که دوباره هارد را متصل کنم. این بار اولی نبود که به همین شیوه از اطالعات هارد استفاده می کردم. لطفا راهنمایی کنید.

دوست عزیز در زمان کارکردن با هارد چه سیستم روشن باشد و چه خاموش باید نسبت به دست زدن به بدنه هارد دقت کافی را داشته باشید. ابتدا باید دست خود را به یک فلز زده تا الکتریسیته ساکن بدن شما تخلیه شود. بعد از آن سیستم را خاموش و اتصاالت را برقرار نمایید. مشکلی که برای شما پیش آمده احتماال در مورد برد هارد است. به یکی از تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید. امیدواریم با تعویض برد هارد مشکل حل و اطالعات شما باقی مانده باشد.

ســالم آیــا هرچــه میــزان حجــم ذخیــره ســازی فلـش ممـوری بیشـتر باشـد، سـرعت آن نیـز افزایـش مییابــد؟

میـزان حجـم ذخیـره سـازی اطالعـات فلـش ممـوری ارتباطـی بـه ســرعت خوانــدن و نوشــتن روی آن نــدارد. از ایــن رو شــما بایــد می ـزان م ـورد نی ـاز از جابجای ـی اطالع ـات خ ـود را شناس ـایی و ب ـر ایــن اســاس در زمــان خریــد فلــش ممــوری مناســبی همــراه بــا گارانتـی تهیـه نماییـد. بـرای آنکـه بـه سـرعت واقعـی خوانـدن و نوش ـتن روی فل ـش مم ـوری پ ـی ببری ـد کافیس ـت از نرمافزاره ـای موجـود در ایـن رابطـه اسـتفاده کنیـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.