برنامههایی که از ابتدا هستند

Byte - - News -

بســیاری از برنامههایی که بعــد از نصب ویندوز به صورت پیش فرض روی این سیستم عامل قرار دارند میتوانند بسیاری از نیازهای ابتدایی شما را رفع کنند. درســت اســت که در ابتدای نصب ویندوز تنها یک سطل زباله روی صفحه دسکتاپ خود میبینید، اما در پشت زمینه برنامههایی وجود دارند که میتوانند بسیار به درد بخور باشــند. این هفته به شما برنامههایی را معرفی خواهیم کرد که برای مرتبسازی هارددیسک و رفع برخی مشکالت ســختافزاری در این زمینه کمک حال شما خواهد بود.

‪Disk Defragment‬

اولین ابزاری که میتواند در این زمینه مورد اســتفاده شــماقراربگیردابزار ویندوز

‪Disk Defragment‬ اســت. نحوه دسترسی به این برنامه مشابه دسترسی به ابزارهایی اســت که در شمارههای قبل اشاره شد. یعنیبایدبهپوشه درنوارابزارویندوز

Accessories مراجعهوسپسرویپوشه کلیک

‪system Tools‬ کنیدبابتوانیدابزار رامشاهده

‪Disk Defragment‬ کنید. درباره کارکرد این ابزار که به کمک آن میتوان فضای اشغال شده هارددیســک را سرو سامان داد. مفهوم این کارکرد را میتوان به زبان ساده این گونه بیان کرد: فضای هارددیســک شما شامل خانههای حافظه متعددی اســت که در کنار هــم قرار گرفته و شــبکه ای از حافظه را ایجاد کرده اســت. زمانی که شــما اطالعاتی را روی هارددیسک خود ذخیره میکنیــد و یا اطالعات دیگــری را از روی آن پاک میکنید، بخشــی از خانههای این شبکه اطالعاتی هارددیســک پر و یا خالی میشــود. انجام این کار در دراز مدت باعث میشــود ذخیرهسازی اطالعات روی هارددیســک نظــم و ترتیب خود را از دســت بدهــد و بایت و بیتها بهصورت نامنظم در کنار هم قرار بگیرند. بنابراین به مرور زمان این مرتبســازی مشکالتی را برای دسترسی به اطالعات ذخیره شده ایجاد میکند که مهمترین پیامد آن کاهش ســرعت دسترســی و به تبع آن کار کشــیدن بیش از حد از هارددیسک خواهد شــد. کاری که

‪Disk Defrag-‬ انجام میدهید این اســت که به مرتبسازی ment فضای اشغال شــده هارددیسک میپردازد تا سرعت دسترسی به آنها افزایش یابد. کار با این ابزار نیز بســیار ساده است. شما باید پس از انتخــاب درایو مورد نظر خود برای مرتبســازی اطالعات ذخیره شده، ابتدای روی گزینه

Analyze کلیک کرده و با پایان یافتن انجام این مرحله Disk ازکارگزینــهبعدییعنــی را

‪Disk Defragment‬ انتخاب کنید.

کار با ‪Disk Cleanup‬

یکــی دیگر از ابزارهایی کــه میتواند برای افزایش راندمان کاری سیســتم مفید باشد

‪Disk Cleanup‬ است. دسترسی به این ابزار نیز مشابه حالت قبل است وبایدبهپوشــه مراجعهکنید.پس

‪System Tools‬ از باز کردن این برنامه کافی اســت درایو مورد نظر خود را انتخاب کنید و در ادامه انجام کار را با کلیک روی گزینــه تایید کنید. این اقدام شــما باعث

OK میشود سیستم پس از ارزیابی شرایط درایو مربوطه، صفحهای را به شــما نمایش دهــد که از طریق آن میتوانید بسیاری از اطالعات زائد و ناکارآمد موجود در آن درایو را از روی هارددیســک پــاک کنید. با اســتفاده از این ابزار بخش عمــده ای از فایلهای بالاســتفاده که بودن آنها روی هارددیســک فقط باعث اشــغال فضا میشــود پاک خواهد شد، بدون آن که مشــکل برای ســایر اطالعات شما بهوجود بیاید. البته این ابزار ویندوز گاهی به صورت خودکار نیز فراخوانی میشــود. این اتفاق زمانی میافتد که حجم اطالعات ذخیره شــده روی یکی از درایوهای شــما و به خصوص درایو ویندوز از حد مجاز بیشتر میشــود و میزان فضای باقی مانــده در آن کفاف اجرای دستورات را نمیدهد. باید به این نکته اشاره کرد که در زمان اجرای هر دســتور و یا اســتفاده از هر برنامه ویندوزی، تعدادی از فایلهای سیســتمی مربوط بــه ویندوز و آن برنامه مــورد نظر در درایو ویندوز هارددیسک ذخیرهسازی میشود. هرچند این فایلها پس از پایان کار شــما با آن نرمافزار خاص در درایو ویندوز نیز پاک میشود اما ساختار این کار شــرایط را به گونهای ایجاد میکند که شما همواره برای اجرا برخی برنامهها و دســتورات در سیستم به حافظه خالی در درایو ویندوز خود نیاز خواهید شــد. زمانی کــه این حافظه کمتر از حد مورد نیاز باشــد دستورات و برنامههای شما اجرای نخواهد شد مگر آن که حجم اطالعات ذخیرهسازی شده در آن درایو را کاهــش دهید. در این شــرایط ویندوز به صورت خــودکاراســتفادهاز رابهشــما

‪Disk Cleanup‬ پیشنهاد میکند. البته حل این مشکل به کمک این ابزار قطعی و صددرصد نیســت. بنابراین پیشنهادی که متخصصان به کاربران ارائه میکنند این اســت که همیشه حجم درایو ویندوز خود را بیشتر از اندازه مــورد نیاز در نظر بگیرد تــا در روند نصب و اجرای برنامههای مختلف با چنین مشکالتی مواجه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.