یک سیستم سریعتر داشته باشید

Byte - - News -

یکی از مهمترین و کلیدیترین مســائلی که برای یک کاربر رایانه اهمیت دارد، میزان ســرعت رایانه هر کاربر است. این مشکل برای تمامی افراد اتفاق میافتد که بعد از مدتی که از خرید سیستمشــان میگذرد، سیستم کم کم کند شده و کارایی و سرعت اولیه را نخواهد داشت. در این حالت حتی شــما برای باز کردن یک فایل ساده هم مجبور میشوید که دقایق بسیاری را انتظار بکشید. این حالت دیر یا زود برای تمامی سیستمهای رایانهای رخ خواهد داد و این مشــکل بــه این صورت از صبر و حوصله کاربران خارج بوده و باعث میشــود که بعد از مدتی تصمیم به تعویض سیســتم خود بگیرند، از این گذشته وقت بسیار زیادی هم از یک کاربر در این میان هدر خواهد رفت تا برای کار کردن سیستم خودش انتظار بکشد. میتوان با رعایت یک سری از مسائل و یاد گرفتن طرز استفاده صحیح از سیستم به مرحلهای رسید که این اتفاق در زمانی برای سیســتم ما رخ دهد که رایانه عمر خودش را کرده و دیگر قطعات آن کارایی الزم را ندارند. ما میتوانیم با تمیز نگه داشــتن سیستم عامل سیستم رایانه خود باعث افزایش ســرعت سیستم شده و از کار کردن با آن لذت ببریم. بیشتر کاربران نیاز به تمیز کردن ویندوز و پاک کردن فایلهایی دارند که اضافی هستند و در اثر نصب برنامههای جانبی روی سیستم ایجاد شدهاند. برای این که این نیاز کاربران پاســخ داده شــود در این هفته نرم افزاری را به شــما معرفی خواهیم کرد که به آســانی ویندوز شما را تمیز کرده و سرعت سیستم شما راافزایــشدهد.ایننرمافزارکه ،TuneUp

Utilities نام دارد یکی از بهترین نرم افزارهایی است که میتوانید برای رفع این مشــکل از آن استفاده کنید. این نرم افزار با ســرعت بسیار باالیی اطالعات اضافی را پاک خواهد کرد و عالوه بر وینــدوز اطالعات اضافی نرم افزارهای نصب شــده روی آن را هم پاک خواهد کرد. عالوه بر این موارد شــاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد که پس از نصب یک برنامه نتوانید که دیگر آن را

Uniکنید،بااستفادهاز شماقادر ‪TuneUp Utilities stall‬ خواهید بود که تمامی برنامههای مورد نظر خود را

Uniکنید. همچنین شما میتوانید با استفاده از این نرم stall افزار رجیستری سیستم را به صورتی خاص تمیز کرده و رجیستری سیستم خود را کوچک کرده و باعث افزایش سرعت سیستم رایانه خود شوید. اگر احساس کردید که برای سیستم شما در اثر استفاده از این نرم افزار مشکلی به وجود آمده اســت باید این نکتــه را بدانید که تمامی تغییرات انجام شده با اســتفاده از همین نرم افزار قابل بازگشت میباشد. عالوه بر همه این موارد این نرم افزار این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد که در هنگام انجام کوچکترین تغییری در سیســتم قبل از انجام آن شما از آن اطالع پیدا کرده و به دقت آن مورد را بررسی کنید، در این صورت شما قادر خواهید بود که در صورت راضی نبودن از انجام هر گونه تغییری جلوگیری کنید. با اســتفاده از تونآپ، شما میتوانید گزینههای اضافی در بخش اســتارت آپ سیســتم را پاک کرده و در این حالت سیستم شــما بعد از اینکه روشن شد با سرعت بسیار باالتری آماده کار خواهد شد چون تعداد برنامههایی که در هنگام روشــن شدن سیستم اجرا میشوند، کمتر خواهد شــد. این نرم افزار در پــاک کردن موارد خاصی که در ویندوز وجود دارد حساسیت بسیار باالیی داشته و از دقت بسیار زیادی برخوردار است. پس شما میتوانید با خیالی آســوده از آن استفاده کرده و همیشه ویندوزی تمیز و مرتب داشــته باشــید. شــما میتوانید آخرین نســخه این نرم افزار را از ســایت شــرکت سازنده آن

http://www.tune-up.com/download/ دانلود کرده و لذت استفاده از آن را تجربه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.