پرسش‌و‌پاسخ‌همراه

Byte - - News -

دوســتان عزیز بایت؛ ســوالهاي خود را در زمینه تلفن همراه به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

سالم بایت، اگر میشود در مورد تبلت مایکروسافت سرفیس پرو ۴ نسخهای که کیبورد دارد، توضیحاتی بدهید.

در ســال 2012 میــالدی بــود کــه شــرکت مایکروســافت توانســت بــا رونمایــی از نخســتین تبلــت خانــواده ســرفیس خــود، فصــل جدیــدی از دنیــای تبلتهــا را بــه روی کاربــران بگشــاید. شــاید در ابتــدا ایــده ایــن نــوع تبلتهــا ناپختــه بــه نظــر میرســید، امــا ردموندیهــا توانســتند سالبهســال و نســل بــه نســل ســرفیسهای خــود را بهبــود ببخشــند و آنهـا را بـه الگویـی بـرای تمـام سـازندگان تبلتهـا تبدیـل کننـد. بـدون شـک، مایکروسـافت بـا سـرفیس پـرو 3 توانسـت نـگاه جهانیـان را بـه ایـن نــوع تبلتهــا (تبلتهــای هیبریــدی) عــوض و ثابــت کنــد کــه تبلتهــای هیبریـدی آمدهانـد تـا بماننـد. ایـن شـرکت آمریکایـی در ادامـه راهـی کـه خـود بـه راه انداختـه، تبلـت سـرفیس پـرو ۴ را رونمایـی کـرد. بهطورکلـی پــرو ۴ نســبت بــه نســل گذشــته خــود باریکتــر، ســبکتر و ســریعتر شـده اسـت. در حقیقـت ایـن تبلـت را هرگـز نمیتـوان محصولـی انقالبـی دانســت، بلکــه تنهــا بــا بهبودهــای قابلتوجهــی نســبت بــه ســرفیس پــرو 3 همــراه شــده اســت. رویهمرفتــه تبلــت ســرفیس پــرو ۴ را میتــوان دســتگاهی ایــدهآل بــرای انجــام کارهــای گرافیکــی، هنــری و اداری کــه نیـاز بـه قـدرت پردازشـی زیـاد دارنـد، دانسـت. مایکروسـافت سـرفیس پـرو ۴ ازنظــر طراحــی و کیفیــت ســاخت بســیار شــبیه بــه نســل گذشــته خــود اسـت. ایـن تبلـت همچـون سـرفیس پـرو 3 دارای بدنـهای بـا آلیـاژ منیزیـم اسـت و تنهـا در یـک رنـگ نقـرهای تولیـد شـده. شـباهتهای فیزیکـی ایـن دو محصــول بــه همینجــا ختــم نمیشــود. طــول و عــرض پــرو ۴ دقیقــا مشــابه بــا پــرو 3 اســت. در حقیقــت بایــد مایکروســافت را از ایــن بابــت سـتود. چـرا کـه ایـن شـرکت توانسـته بـا وجـود بزرگتـر شـدن نمایشـگر پـرو ۴، طـول و عـرض آن را مشـابه نسـل پیـش خـود درآورد. عـالوه بـر ایــن بایــد پــرو ۴ را باریکتریــن ســرفیس تولیــد شــده تاکنــون دانســت. ایــن تبلــت تنهــا ۴/8 میلیمتــر ضخامــت دارد و از وزن کمتــری نســبت بــه پــرو 3 برخــوردار اســت. از ایــنرو حملونقــل ایــن دســتگاه راحتتــر از قبــل صــورت میگیــرد. در زمینــه نمایشــگر، پــرو ۴ بــا تغییــرات کــم ولـی تاثیرگـذاری نسـبت بـه پـرو 3 همـراه شـده اسـت. مایکروسـافت یـک نمایشــگر 12/3 اینچــی بــا رزولوشــن 182۴ × 2736 پیکســل بــرای ایــن محصــول انتخــاب کــرده کــه میتوانــد تصاویــری باکیفیــت، بــه نمایــش دهــد. بنابرایــن میتــوان گفــت کــه نمایشــگر پــرو ۴ نســبت بــه پــرو 3 بزرگتــر و باکیفیتتــر شــده اســت. همچنیــن نمایشــگر ایــن تبلــت بــا الیــه محافــظ و باریــک گوریــال گلــس ۴ پوشــانده شــده کــه میتوانــد محافظــت خوبــی در برابــر خــط و خشهــای جزئــی داشــته باشــد. ماننــد دیگـر تبلتهـای سـرفیس پـرو، پـرو ۴ هـم بـا کیبـورد و قلـم اختصاصـی مایکروســافت همــراه شــده اســت. قلــم ایــن تبلــت کارآمدتــر از گذشــته شـده و دارای امکانـات بیشـتری اسـت. شـاید مهمتریـن ویژگـی ایـن قلـم را بایــد در تشــخیص 102۴ ســطح فشــار مختلــف دانســت. همچنیــن بــه لطــف تکنولــوژیای کــه مایکروســافت در نمایشــگر ایــن تبلــت بــه کار بــرده، قلــم پــرو ۴ پاســخگویی بیشــتری خواهــد داشــت. مایکروســافت، کیبــورد پــرو ۴ را بســیار شــبیه کیبــورد لپتاپهــا طراحــی کــرده اســت. دکمههــای ایــن کیبــورد کمــی از هــم فاصلــه دارنــد و تایــپ کــردن بــا آنهـا بسـیار راحـت انجـام میگیـرد. همچنیـن مایکروسـافت بـرای امنیـت بیشـتر، یـک حسـگر اثـر انگشـت پیشـرفته روی کیبـورد ایـن تبلـت بـه کار بــرده اســت. همانطــور کــه میدانیــد، قدرتمندتــر شــدن یــک محصــول نســبت بــه نســل گذشــته خــود، جــزو الینفــک ویژگیهــای آن بــه شــمار مـیرود. سـرفیس پـرو ۴ هـم از ایـن ویژگـی مسـتثنی نیسـت و 30 درصـد سـریعتر از نسـل گذشـته خـود اسـت. ایـن تبلـت بـا پردازندههـای

Core،7i و و حافظـه رم ‪8 ۴،‬ و 16 گیگابایتـی معرفـی شـده ‪Core m3 Core-i5‬ اســت. از ایــن رو میتــوان پــرو ۴ را یکــی از قدرتمندتریــن تبلتهــای وینــدوزی بــازار دانســت. همچنیــن مایکروســافت بــرای نخســتین بــار از حافظــه داخلــی یــک ترابایتــی در تبلــت خــود اســتفاده کــرده اســت. پــرو ۴ عــالوه بــر حافظههــای ‪256 ،128‬ و 512 گیگابایتــی، در ظرفیــت یــک ترابایتــی هــم عرضهشــده اســت. ایــن تبلــت میتوانــد بــا قــدرت پردازشــی فوقالعــادهاش یــا بــا قلــم کاربــردی و کیبــورد بهبودیافتــهاش از پـس نیـاز هـر کاربـری برآیـد. امـا اکنـون سـرفیسها رقبـای جـدیای پیـدا کردهانـد. اپـل و گـوگل بـرای نخسـتین بـار، پـا بـه گـود تبلتهـای هیبریــدی گذاشــتهاند. ایــن دو شــرکت بــا تبلتهــای آیپــد پــرو و پیکســل

خــود میخواهنــد ثابــت کننــد کــه دیگــر تبلتهــای هیبریــدی تنهــا بــه ســرفیسها ختــم نمیشــوند. امــا فرامــوش نکنیــد کــه مایکروســافت، محصــول خــود را بهقــدری مســلح کــرده کــه میتوانــد شانهبهشــانه لپتاپهــا حرکــت کنــد.

C

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.