‪Horizon Zero Dawn‬

Byte - - News -

موفقیت یک بــازی رایانهای به عوامل بســیار زیادی بستگی دارد و این عوامل آنقدر زیاد و پیچیده هستند که هر چقدر هم به بررسی آنها بپردازید باز هم در نهایت موفقیت بازی زمانی تعیین میشود که منتشر گردد. در واقع این عکسالعمل نهایی گیمرها است که کیفیت یک بازی را تعیین میکند به همین دلیل است که زمانی که ســازندگان بازیهای ویدئویی در یک ژانر خاص موفق میشــوند تا جایی که میتوانند آن را ادامه میدهند و از آن درآمدزایی کنند. معموال خرق عادت و ساخت بازی با ایدههای نوین یا منجر به یک شــاهکار میشود و یا آنقدر بد از آب در میآید که بهزودی به فراموشی سپرده میشود. بازی ازآندستهازبازیهایی

‪Horizon:zero dawn‬ است که ســازندگان آن ایدههای بسیار جالبی را با هم ترکیب کردهاند و بی راه نیســت اگر بگوییم نتیجه کار آنها تبدیل به یک شاهکار شده است. ،Horizon یک بازی در سبک نقشآفرینی-ماجراجویی است که از همه لحاظ خوب طراحی شده است. مانند بسیاری از بازیهای نقشآفرینی این بازی هم به صورت دنیا باز اســت اما هیجان نهفته در این بازی از بسیاری از نمونههای مشابه بیشتر است. فضای داستان بسیار خوب و خالقانه طراحی شدهاست و آیندهای را به تصویر میکشد که بشر درگیر جنگی با تکنولوژی و روباتهای پیچیده شدهاســت در حالیکه خودش کمترین امکانات ممکن را در اختیار دارد و به این شکل است که شما به عنوان ایلوی، دختری که در زمان تولدش از طرف قبیله طرد شده است با استفاده از سالحهای بدوی مانند تیر و کمان به جنگ تکنولوژی و رباتها میروید! ممکن است با خودتان فکر کنید فضا بســیار فانتزیتر از آن است که باورپذیر باشد حتی اگر بــه عنوان یک بازی تخیلی به آن نگاه کنیم اما ظرافت داســتانگویی و روایت داستان به قدری خوب است که شــما را ترغیب میکند تا در این دنیای عجیب و غریب به اینور و آنور بروید و سعی کنید بفهمید چه شده که بشــر به این روز افتادهاست. نکته جالب این است که در ابتدای بازی شخصیت اصلی بازی یعنی همین ایلوی پر از رمز و راز است مثال این که چرا طرد شده سوالی است که شــما در طول بازی به جواب آن پی میبرید. بازی پر از این رمز و رازهاســت که جوابشان کمکم در طول بازی و با ســرعت بسیار خوبی به شما منتقل میشوند. بازی در تلفیق تکنولوژی با طبیعت واقعا زیبا عمل کرده اســت مثال روباتها به شکل حیوانات هستند ، گوزن، گرگ و حتی دایناســورها !، در عین حال این حیوانات روباتیک به سالحهای لیزری و پیشرفتهای مجهز هستند و شــما با ســالحهای بدوی و تلهها و ... باید به جنگ آنها بروید. قرار دادن این همه تناقض در کنار هم تنها زمانی باورپذیر میشود که با یک داستان و روایت خوب همراه شود. دنیای بازی حقیقتا منحصر بهفرد است و با گرافیک خیرهکننده بازی، تجربه بسیار لذتبخشی را با خود همراه میکند. بهطور کلی فضاســازی بازی چه در زمینه صداگــذاری و چه در زمینه گرافیک و نورپردازی جای هیچ انتقادی را نمیگذارد و همه اینها زمانی بهتر میشــود که در کنار یک گیمپلی خوب قرار میگیرند. سیستم مبارزهای بازی فوقالعاده است. وجود دشمنان با اندازههای مختلف و روشهای مبارزهای متفاوت باعث میشود این مبارزات اصال خستهکننده به نظر نرسند. در این بازی شما هم مبارزههایی مانند مبارزههای کراتوس در تجربــهمیکنیدوهممبارزاتیمانند ‪God of war‬ مبارزات فاینال فانتزی. بازی شــما را مجبور میکند تا برای مبارزه استراتژی داشته باشید و نمیتوانید همینطور به قلب دشــمنان بروید و همه آنها را شکست دهید. مدیریت مبارزات اهمیت ویژهای دارد و دشــمنان شما هوش مصنوعی خوبی دارند و وقتی متوجه شما میشوند به همینراحتی بیخیال شــما نمیشوند و فرار کردن و مخفی شدن از آنها به این آسانیها نیست.

Horizon از آن دســته از بازیهایی است که حاالحاالها میتوان بر روی آن مانور داد چرا که ســازندگان این بازی یک دنیای جدید را شکل دادهاند و این کار را به صورتی بسیار منطقی و بافکر انجام دادهاند. همین باعث شده شخصیت اصلی بازی یعنی ایلوی بسیار باورپذیر شود و شاید حتی بتوان آن را رقیبی برای الراکرافت معروف خواند. ایلوی از آن دسته از شخصیتهایی است که پس از بازی کردن

محال است او را فراموش کنید. از نکات بسیار horizon مثبت این بازی این است که اصال و ابدا مشکالت فنی در آن مشــاهده نمیکنید و همین باعث میشود تجربه بازی بسیار روان و دلچسب باشد. در نهایت باید بگوییم

به انــدازه ‪the last of us Horizon zero dawn‬ میتواند شما را ترغیب کند که اگر پلیاستیشن ندارید به سراغ این کنسول بروید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.