وقتی بازیسازی مستقل در باغ سبز نشان میدهد!

Byte - - News -

در این که ما در دورهای بینظیر در زمینه ساخت بازیهای ویدئویی هستیم شکی نیست. وجود پخشکنندههایی مانند

و همچنین نرمافزارهــا و امکاناتی که میتوان با steam کمترین هزینه از آنها استفاده کرد همه و همه فرصتهای زیادی را برای بازیسازان مستقل فراهم میکنند تا بتوانند خودی نشــان دهند. در سالهای اخیر بازیهای موفقی را دیدهایم که توســط تیمهای کوچک دو یا سه نفره ساخته شدهاند و توانســتهاند رکوردهای فروش خوبی را هم ثبت نمایند. همینجاست که تیترهای خبری مربوط به موفقیت این گروههای کوچک با امکانات کم این حقیقت را که تعداد بسیاری از این افراد هم در راه خود شکست خوردهاند پنهان نموده اســت. زمانی که میبینید یک یا دو نفر توانستهاند با ساخت یک بازی میلیونر شوند وسوسه میشوید، البته که انگیزه گرفتن از موفقیت دیگران خوب است اما قطعا برای موفقیت کافی نیست. سازندگان مستقل به طور کلی عملکرد خوبی از خود نشــان دادهاند و پــس از موفقیت در راه

PC خود را به سمت کنسولها هم باز کردهاند و با بهوجود آمدن سرویسهاییمانند نمیتوانآنهاراندیدهگرفت.

steam مشکلی که موفقیتهای اینچنینی با خود به همراه دارد این است که باعث میشــود تعداد زیادی با دیدن آنها عجله کنند و سعی کنند برای باال رفتن از پلههای ترقی آنها را چند تا یکی طی کنند. اگر کمی موشکافانهتر به قضیه نگاه کنیم میبینیم که تعداد بسیار کمی از بازی سازهای مستقل موفق شدهاند به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کنند. بادیدن این موفقیتها دنیا پر از بازیســازانی شدهاست که تشنه موفقیت و دیده شدن هستند کسانی که دوست دارند بازیهاییخلقکنندکهماننــد و و...

‪limbo minecraft‬ موفق باشــند و حسابی سر و صدا به پا کنند. تعیین اهداف بند باال باعث میشود بســیاری از سازندگان بازی به تمام آنچه برای موفقیت بازی الزم است فکر نکنند. یک بازی هرچقدرهم خوب ساخته شــود اگر درست بازاریابی نگردد دیده نخواهد شــد. در واقع، تعداد زیادی از توسعهدهندگان بسیار خوب و با استعداد بازی به این خاطر که عناوین خوب خود را بدون نگاهی تجاری بیرون دادهاند و برای آنها هزینه بازاریابی در نظر نگرفتهاند متهم به سوزاندن و از بین بردن بازیهای خوبی که قربانی عدم شناخت کافی سازندگانشان شدهاند هســتند. این قضیه میتواند باعث شود بسیاری از ســازندگان با استعداد بازی از این صنعت کنارهگیری کنند و بســیاری از ایدههای خوبان هرگز ساخته نشود، چرا که ساخت یک بازی کامپیوتری خوب و قابل قبول خودبه خود زمانگیر و هزینهبر اســت و زمانیکه با شکســت مواجه میشود میتواند اثرات روحی بدی برای تیم سازندهاش به جای بگذارد بهگونهای که آنها از پیادهسازی ایدههای دیگر خود باز بمانند. یکی از مهمترین دالیل موفقیت یک بازی مســتقل متفاوت بودن آن است، اصوال گیمرها بازیهای مستقل را برای این که تجربه جدیدی از بازی داشته باشند انتخاب میکنند به همین دلیل است که معموال در بازیهای مستقل قسمتهای بعدی یک بازی به همان سبک قبلی آنقدرها که باید و شاید موفق نمیشود. سازندگان بازیهای مســتقل باید این قضیه را در نظر بگیرند که ساخت یک بازی خوب هزینهبردار اســت و در نتیجه وجود پشــتیبانی مالی در ابتدای کار واقعا الزم است. البته این که دید شما به بازیهای مستقل چهطور باشد هم مهم است به عنوان مثال بازیهایی که بر روی کامپیوتر و یا کنســولها مورد توجه قرار میگیرند معموال از لحاظ فنی یک ســر و گردن باالتر از بازیهای موبایلی هستند و نیازمند زمان و هزینه بیشتر بهعنوانمثالبازی ســاخته

‪Johnathan Blow braid‬ پس از این که او سه سال برای آن زمان گذاشت و بیش از 200 هزار دالر از جیب خود برای آن هزینه کرد (هزینههای توسعه و زندگی خودش)، به موفقیت دست یافت. بسیاری از توسعهدهندگان بازی مستقل درجه یک دنیا بدون اینکه بتوانند سرمایهای جذب کنند مجبور شدند خودشان بر روی کار خود سرمایهگذاری کنند و این چیزی است که قطعا در توان همه نیست. قبل از این که ساخت یک بازی مستقل را شروع کنید سعی کنید برآوردی از زمان و هزینهها داشته باشید و قبل از شــروع مطمئن شوید که میتوانید از پس آن بربیایید چرا که آواز دهل شــنیدن از دور خوش است و نمیتوان موفقیت را بدون تالش و پشــتکار پشت آن دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.