Aloy

Byte - - News -

در یــک روز معمولی کــه او همراه با دیگــر همبازیهایش از قبیلــه نورا در حال جمعآوری تمشــک بود و بــه این ور و آنور میدوید به صــورت اتفاقی در چالهای افتــاد که بــه یک غار ختم میشــد. همانطور که در غار به دنبــال یک راه خروج میگشــت یک وســیله عجیب مثلثی شــکل که مانند یک پیکان بود پیدا کرد که اتفاقات عجیبی را در اطرافش نمایان ســاخت.(در واقع این دســتگاه برخی از وقایع پیشی را به صورت هولوگرافیک نشان میداد). الوی موفق شد که از غار خارج شود. داســتان بازی از اینجا شروع میشــود که الوی وارد دنیایی پر ماجرا میشود و سعی میکند از آنچه در دنیا اتفاق افتاده سر در بیاورد. الوی فردی بسیار کنجکاو، مصمم است و میخواهد تا میتواند در مورد اسرار دنیای اطرافش سر در بیاورد. او بر خالف بســیاری از افراد قبیلهاش که از تکنولوژی بیزارند، فناوری را بسیار کاربردی میداند و از آن برای رســیدن به اهداف خود اســتفاده میکند. او زودتر از دیگر افراد قبیله خود به قدرتهایش پی میبرد و ســعی می کند از آنها در کشــف آنچه بر سر دنیا آمده اســتفاده کند. او توسط فردی به نام که به نوعی نگهبان اوست پرورش

Rost یافته و همیشــه را مانند پدری که همیشه از داشتنش محروم بوده میپندارد.

Rost او در مورد گذشته و مادرش و اینکه چقدر او در شکلگیری شخصیتش مهم بوده و تاثیر داشتهاســت هیچچیز نمیداند اما اتفاقات بازی باعث میشوند بیشتر و بیشتر به گذشــته خود فکر کند و از راز و رمزهای آن باخبر شود. الوی با اینکه یک شخصیت جدید در بازیهای ویدئویی اســت اما حسابی پرطرفدار شده و با توجه به شخصیت محکم و نفوذناپدیری که از خود نشــان میدهد میتوانــد به یکی از پرطرفدارترین شخصیتهای بازیهای ویدئویی بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.