ج ‌دول‌شماره‌404

Byte - - News - رمز جد ر خانه حل جدول شماره ۸6۴ طراح جدول: شادی طباطبایی

6( افقی و 1 عمودی) - 3( افقی و 11 عمودی) - 10( افقی و 3 عمودی) - 11( افقی و 9 عمودی)

:468

)perl( بایتبه2نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديهاوحرف«ش»یا برايشهرستانيهارابهنشانی ارسالنمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

عمـود‌ی:

-1 نام ماژول جدید گوگل برای سرعت صفحات وب و کاهش پهنای باند -2 از رنگ ها- از شرکت های بزرگ رایانه ای- نام و هویت -3 درخت زبان گنجشک- آزاد- نام بزرگ بانوی اسالم ۴- بله در لهجه مشهدی- گفتگوی اینترنتی -5 نام یکی از پروتکل های انتقال وب- از بین بردن سایت های اینترنتی -6 بزرگ و سرور- دزد رایانه ای -7 کلمه پرسش از مکان چیزی یا کسی- رشد و بزرگ شدن- تازه و جدید -8 بخار غلیظ آب در نزدیکی سطح زمین- از بازی های نسبتا قدیمی رایانه ای -9 پایتخت این کشور شهر صنعا است- کشاورزی با آب باران- از انواع بیماری های عفونی -10 از اعضای بدن- عالمت تجاری شــرکت اپل- از انواع تنوین در عربی -11 نرم افزار ساده و کارامد برای ساخت برنامه های چند رسانه ای کوچک ضیاالدیــن‌ میرزایــی‌ ‌- الهــه‌ ثابــت‌ قــدم‌ -حیــدر‌ ضــروری-‌ زیبــا‌ جعفریــان-‌ مریــم‌ خــان‌ بیکــی محمدحســین‌صفری-‌بردیا‌زحمت‌کش-‌فاطمه‌خلیل‌خانی‌مریم خان‌بیکی‌علیرضــا‌الریمی-‌مهدی‌صانعــی-‌امیرعباس‌صانعی سمیر‌اخلیلی‌مطلق-‌ســیده‌صدیقه‌خرم-‌حمید‌رضا‌زحمت‌کش حنیفه‌شــجاع‌الدین-‌زینب‌بابایی‌شــرف-‌یاسرشــجاع‌الدین مهدی‌خلیل‌خانی-‌صادق‌خلیل‌خانی-‌محمد‌کوهانی-‌مهدی‌قنبرزاده زینــب‌تفکــری-‌حســین‌عســگری-‌مجید‌صادقــی‌مقدم یاســر‌ســعادت‌نژاد-‌محمدجواد‌قنبــرزاده‌-‌وهــاب‌کوالیی ماه‌منیر‌ابراهیم‌پــور-‌آرین‌صانعی‌فرهاد‌فاطمی‌پور‌-احمد‌کالمی مهران‌بینائی-‌هادی‌بروشــکی-‌ســینا‌خلیلــی-‌آیدین‌نوری سوسن‌میرزایی‌علی‌حسین‌زاده-‌بیژنک‌چرانلویي-‌علیک‌چرانلویي هادی‌یارمحمــدی-‌اکبر‌خلیل‌خانی-‌ریحانه‌ســادات‌ماهبدزاده غالمحســن‌ گنــج‌ بخــش-‌ ســعید‌ محمدپــور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.