سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت پرسرعت

Byte - - NEWS - سعید طباطبایی

به تازگی معاون وزیر ارتباطات اعالم کرده اســت که سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با رشــد ۵۳ برابری به ۵۳ کیلوبیت برثانیه طی ۴ سال اخیر رسیده است. فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسالمی در نشســتی با حضور نمایندگان عضو این فراکســیون و مدیران شــرکت ارتباطات زیرســاخت، عملکرد این شــرکت در دولت یازدهم را مورد بررســی قرار داد که در این نشســت محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت آخرین وضعیت عملکرد این شــرکت را در طول چهار ســال دولت یازدهم تشریح کرد. وی با اشــاره به افزایش چند برابری شاخصهای توسعه زیرســاختهای ارتباطی کشور و ظرفیتهای دسترســی مردم به ابزارهای ارتباطی نســبت به ابتدای دولت یازدهم ، اظهار داشــت: سیر رشد تحوالت در ۴ سال اخیر ، فرآیندی غیر قابل باور داشــت اما با این وجــود با جایگاه مطلوب در منطقه و دنیا از حیــث فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله داریم. معــاون وزیر ارتباطات ارزش بازار فناوری اطالعات کشور را حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که ۲۹ درصد آن را ســایر بخشهای اکوسیستم ارتباطاتی تشکیل میدهد و ۸ درصد این بازار متعلق به زیرساخت اســت. وی گفت: ارزش بازار باید ظرف ۳ سال آینده به ۰۹ هزار

ICT میلیارد برســد. وی با بیان اینکه طی ۳ سال گذشــته مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده است، کاهش نرخ دسترسی به محتوای بومی، کاهش تعرفه پهنای باند ، تضمین کیفیت خدمات و نیز پایش شاخصهای کیفی را از جمله ثمــرات اقدامات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد. جهرمی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم ۴ میلیون مشــترک به شــبکه پهن باند ثابت از طریق و ۰۰۳

ADSL هزار مشترک به شبکه پهن باند موبایل آن هم تنها در تهران و کرج دسترسی داشتند اما هم اکنون شمار مشترکان پهن باند ثابث ۰۱ میلیون نفر و پهن باند موبایل به ۰۴ میلیون رســیده است در همین حال میزان سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت در ابتدای دولــت یازدهم یک کیلو بیت بر ثانیه بود که هم اکنون این پارامتر به ۵۳ کیلو بیت بر ثانیه رسیده است. به گفته وی، در ابتدای دولت ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال کشور ۶۱۱۱ گیگابیت بر ثانیه بود که امروز به ۲۱ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل در ابتدای دولت ۰۸ گیگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون یک هزار گیگابیت بر ثانیه برآورد میشود . ظرفیت پهنای باند داخلی نیز با بیش از هزار درصد رشد، از ۵۲۶ گیگابیت بر ثانیه به ۰۰۰۷ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دستیابی به بیش از ۳۶ هزار کیلومتر فیبرنوری و راه اندازی ۷ مرکز داده ملی )NIX( را از جمله اقدامات مؤثر این شــرکت برشمرد و گفت: هدف برنامه ششم توسعه ، کسب سهم ترانزیت از بازارهای منطقه و بین الملل و توسعه هسته مرکزی شبکه ملی اطالعات است که باید ظرفیت ترانزیــت پهنای باند کشــور به ۰۶ برابر ظرفیت فعلی برســد. همچنین معاون وزیر ارتباطات گفت: ۰۴ میلیون گوشــی هوشــمند و ۰۰۱ میلیون سیم کارت در دستان ایرانیها اســت و طبق برآورد اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( تا سال ۰۲۰۲ ظرفیت این بخش به حدود ۳ برابر میرسد. به گفته جهرمی، هم اکنون ۴۲ هزار سایت خرید اینترنت در کشــور وجود دارد و ایران بزرگترین جمعیــت کاربران اینترنت در منطقه را از آن خود کرده اســت. در همین حال یک درصد از دامنههای اینترنتی در دنیا به پسوند تعلق دارد و ۵/۱ درصد محتوای تحت وب را زبان فارسی تشکیل میدهد.

IR

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.