مردی ناشناخته در صنعت گیم

سم لیک یکی از تاثیرگذارترین افراد صنعت گیم در سالهای گذشته بوده است

Byte - - NEWS -

همواره در صنایع گوناگــون، افرادی وجود دارند که بهترینها و با کیفیــت ترینها را ارائه میدهند. این ایده پردازان نو اندیش چیزهای جدیدی برای معرفی داشــته و با جلب توجه عامه مردم تحســین آنان را نســبت به خود بر میانگیزنــد. در زمینه بازیهای ویدئویی نیز اشــخاص سرشناســی ظهــور کرده و خــودی نشــان دادهاند. هر یک از ایــن افراد تجلی گر داســتانی بودهاند و به نوبه خود بــا تأثیرگذاری بر صنعت ســرگرمی موجب پیشــرفتهایی هرچند کوچک در این عرصه شــدهاند؛ پیشــرفتهایی که عرصه بازی و بازی ســازی را بــه یکی از مهمترین و پردرآمدتریــن عرصههای عصر امــروز بدل کرده است و روزانه شاهد گردشهای مالی میلیون دالری در بطن آن هســتیم. اگر از یکــی از گیمرهایی که چند سالی میشود مشغول انجام بازیهای ویدئویی است بپرســید، خاطــره انگیزتریــن بازیهای ادوار گذشــته برایتان کدام اســت، احتماال عناوین خوش آبورنــگ (مکــسپین)نیزجایی

‪Max Payne‬ در لیست او دارند. عنوانی اکشن با دید سوم شخص که داســتان یک پلیس نگون بخت را بازگو میکند. تا به حال این ســوال برایتان پیش آمده که پشــت پرده مکس پین و محبوبیت آن نزد گیمرها چه کسی بوده اســت؟ اگر اســم خودتان را گیمر بگذارید پس بایدنام (ســملیــک)حداقلیکبار

‪Sam Lake‬ هم که شــده به گوشــتان خورده باشد. سم جاوری در ۸۱ جوالی ۰۷۹۱ در کشــور فنالند متولد شــد. شاید از خود بپرســید که پس واژه لیک از کجا آمد؟ در واقع در صنعت گیم ســم جاوری را بیشتر با لقب سم لیک میشناسیم. لیک به معنی دریاچه و برگفته از نام خانوادگی او )Järvi( به زبان فنالندی اســت. به احتمال زیاد برایتان این مورد جالب اســت که در کانادا نیز دریاچهای هم نام با ســم لیک ،نویسنده و کارگردان بازیهای ویدئویی، وجود دارد! سم لیک از همان ابتدای کار تبحر خاصی در ساخت شخصیتهای تخیلی و همچنین شناخت احساسات درونــی انسانها داشــت. پس از فــارغ التحصیلی از دبیرســتان، وی رشــته زبان و ادبیات انگلیســی را انتخاب میکنــد و تصمیم میگیرد در دانشــگاه هلینســکی فنالند به یادگیری آکادمیک این رشــته بپردازد. همین انتخاب ســر آغازی شد بر، دست به قلم شدن سم لیک و انتخاب خلق داستانهای عمیق به عنوان حرفه اصلی. اما اصال چرا ســم لیــک را میشناســیم؟ نام این نویســنده فنالندی چگونه بر ســر زبانهــا افتاد؟ شروع مشهور شدن ســم لیک بر میگردد به توسعه و تولیــد یک بــازی ویدئویی به نــام مکس پین ۱ که در ســال ۱۰۰۲ توسط اســتودیوی بازی سازی

بــه بازارهای جهانی ‪Remedy Entertainment‬ عرضه شد. ارتباط نزدیک ســم با یکی از مؤسســان استودیوی رمدی ســبب شــد تا او ســرانجام بتواند به آرزوی دیرینــهاش مبنی بر مصور دیدن داســتانهای خود جامه عمل بپوشــاند. مکس پین ۱ در یک کالم فوق العــاده بود. در پی همین موفقیتها بود که ســم بار دیگــر برای نقش آفرینی در قســمت دوم این بازی انتخاب شــد. عرضه همین دو عنــوان کافی بود تا ســم لیک به چهرهای مشهور در صنعت بازی سازی تبدیل شــده و با باالتر رفتن اعتماد به نفسش بتواند کارهای مستقل خود را بیش از پیش ارائه دهد.

زحمتی که به نتیجه رسید

نتیجه نزدیک به ۳ ســال زحمات او در نویســندگی، کارگردانــی و طراحی مکس پیــن عنوانی متفاوت بــه نام آلن ویک بود. یک بازی اکشــن ماجراجویی که در دید ســوم شخص دنبال میشــد و همراه با المانهای ترســی که درون آن گنجانده شده بود به یکــی از دلهره آورترین بازیهــای زمان عرضهاش تبدیل شــد. عنوانی کمتر تحویل گرفته شده توسط منتقدین که پر است از استعارههای زیبای سم لیک، تضادها، دو گانگیها و حتی کنایههایی که گاه شاید بیانگر خود واقعی او باشند. پس از این قضایا و عرضه یــک بازی فرعی برای آلن ویک تحت عنوان

Alan بــود که آتش ‪Wake’s American Nightmare‬ سم لیک کمی آرام گرفت. حاال طرفداران او از تعداد انگشتهای دســت به میلیونها گیمر رسیده است. میلیونها نفری که هر لحظه منتظر منتشــر شــدن خبری از او هستند.

آخرین دست پخت سم لیک

(کوانتــوم بریــک) نام آخرین ‪Quantum Break‬ دســت پخــت او، در ســبک اکشــن ماجراجویی، همراه با درون مایههای تخیلــی چندی پیش برای کنســول اکس باکس وان و سیســتم عامل ویندوز ۰۱ عرضه شــد. کوانتوم بریک با ایــن که آن طور که باید و شــاید ظاهر نشــد اما تا حــدودی موفق شــد برخی افتخارات ســاختههای پیشین سم لیک را به ارمغان آورد. ســم لیک عاشــق نوشــتن بود و نوشــتن داســتان و نمایش نامههای پر رمز و راز او را همیشــه بــه وجد مــیآورد. اســتودیوی تازه کار رمــدی اینترتیمنــت پس از ســاخت و عرضه

،death به ســراغ سم لیک رفت و این جریان rally ســرآغازی بر ورود او به دنیــای بازیهای ویدئویی است. سم لیک حاال به صنعت گیم با دیدی متفاوت نــگاه میکند. او به بازیهای ویدئویی و تاثیراتی که بر مخاطب میگذارند، عالقه داشته و از دیدن واکنش طرفداران نسبت به آثارش لذت عجیبی میبرد. او در حرفه خود با وجود برخی پســتی و بلندیها، استادانه به خلق شــخصیتهای جدید میپــردازد و در حال حاضر یکی از ستارگان صنعت گیم به شمار میرود.

شروع مشهور شدن سم لیک بر میگردد به توسعه و تولید یک بازی ویدئویی به نام مکس پین 1 که در سال 2001 به بازارهای جهانی عرضه شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.