اپل و گوگل همکاری میکنند

Byte - - NEWS - گلسـا ماهیـان

حتما تا به حال برای شــما هم پیش آمده اســت که تلفن منزلتان زنگ بخورد و در زمانی که گوشی را برمیدارید، یک پیام ضبط شده برایتان پخش شود. در بسیاری از مواقع این پیامهای ضبط شده، تبلیغات هستند و به خصوص در کشور ما کسی حوصله شنیدن این پیامها را ندارد و سریعا گوشی را قطع میکند اما این جریان به ایران محدود نمیشــود و تمام مردم جهان را آزار میدهد. به تازگی اپل، آلفابت، ،AT&T کامکست و دیگر شرکتهای مطرح بخش تکنولوژی، با همقدم شدهاند تا به تماسهای

FCC تلفنی از پیش ضبطشــده با اهداف تبلیغات پایان دهند. به گزارش وبسایت ،Wired تماسهای تلفنی خودکار که در روشهای بازاریابی و یا حتی با هدفهای سیاســی، پیامهای ضبط شده را برای شــما بازگو میکنند )Robocalls( از مرحله آزار و اذیت مشــترکان تلفن همراه یا ثابت، به مرحله ایجاد خطرهای جدی برای آنها رسیدهاند. جالب اســت که این اتفاق هم اکنون در تهران هم روز به روز در حال افزایش اســت. اســکنرها، ســارقان هویت افراد و انواع و اقســام مجرمان فعال ارتباطات، با استفاده از ایــن روش قربانیان را هدف حمالت قرار میدهند. همین باعث شــده حتی

Tom ریاســت کمیســیون ارتباطات فدرال هم از تماسهای تبلیغاتی به عنوان Wheeler شایعترین مورد شکایت مشــترکان یاد کند. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در سال ۳۰۰۲ میالدی برنامهای را برای پایان دادن به تماسهای تبلیغاتی ایجاد کرده بود. با این وجود، ظهور تکنولوژیهای جدید برای برقراری تماسهای اینترنتی، روشهایی ساده و ارزان را ایجاد کرده تا تماسهایی از خارج از مرزها برقرار شده و شخص وانمود کند از داخل کشــور با مشترکان تماس میگیرد. منتقدها، مقصر ایجاد این شرایط در کشــور آمریکا را اپراتورهایی مثل و ورایزون میدانند اما اپراتورها تقصیر را به

AT&T گردندولتمیاندازند.درماهژوئــن، مدیرعامل

‪AT&T Randall Stephenson‬ گفته بود اگر تماسهای روباتی را قطع کنند ممکن اســت تماسهای ضروری و مهم از بیمارستانها و یا ســرویسهای امدادی هم قطع شوند. خبر خوب اینکه در

FCC جدیدترین تصمیم خود بهطور واضح گفته با مسدود کردن این تماسها موافق است. عالوه بر این، مجلس ســنا هم در حال آمادهسازی یک طرح ویژه است تا اپراتورها را به ارائه ســرویسهای رایگان مسدود کردن این تماسها مجبور کند. سوالی که پیش میآید آن اســت که آیا تکنولوژی به سطحی رسیده که امکان مدیریت این تماسها راداشــتهباشد؟ موسساستارتآپ بهاینسوال،پاسخ

‪Nomorobo Aaron Foss‬ مثبت داده اســت. بدنیست بدانید سهســال پیش، پاداشی ۵۲ هزار دالری را به

FTC خاطر طراحی نرمافزار مســدود کننده این تماسهای تبلیغاتی به این استارتآپ داده بود. نرمافزاری که به گفته سازندگانش حاال روزانه چیزی در حدود ۰۰۷ هزار تماس از ایننوعرامسدودمیکند.نکتهجالبتوجهاینکه ابزارهایایجادلیست

Nomorobo سیاه را برای مسدود کردن تماسهای تبلیغاتی و ابزارهای ایجاد لیست سفید را برای جلوگیری از مســدود شدن تماسهای سرویسهای امدادی و اضطراری درنظر گرفته تا احتمال بروز خطا کم شــود. معتقد است کمتر از یکدهم درصد از تماسها

Foss به اشــتباه مسدود میشوند. ایجاد تغییر در سیستمعاملهای اندروید و این اجازه

iOS رابــه میدهدتانرمافزاریرابرایمســدودکردنخودکارتماسهای

Nomorobo آزاردهندهدراینسیســتمعاملهاادغامکند.عالوهبرایــن، میتواند

Nomorobo پایگاه اطالعاتی شــماره تماسهای تبلیغاتی را به دیگر شــرکتها بفروشد. شاید در بلندمدت اســتفاده از نرمافزارهایی اینچنینی راهحل مناسبی نباشد اما مطرح شدن این راهکارها حداقل نشــان میدهد که شرکتها و مسئوالن باالخره این مشکل را جدی گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.