با الکسا چت کنید!

روبات Slack با هوشتر میشود

Byte - - NEWS -

اگر با پلتفورم آشــنا هستید، جالب است بدانید Slack که حاال میتوانید از طریــق یک روبات در با

Slack دســتیار دیجیتالی آمازون، الکســا، چت کنید. نام این روبــات اســت.دالیلمختلفیوجود

‪Silent Echo‬ دارد که گاهی تمایل داشــته باشــیم با دســتیارهای دیجیتالــی به جای آن کــه با صوت ارتبــاط برقرار کنیم، به وســیله نوشــتار با آنها صحبت کنیم. برای مثال اگر در اتاقی هســتیم که صداهای زیادی وجود دارد و ممکن اســت الکســا نتواند خیلی خوب صدای ما را بشــنود، یا در جایی باشیم که نباید سکوت اتاق رابشــکنیم،میتوانیمازطریــق در

‪Silent Echo‬ پلتفورم باالکســاارتباطبرقرارکنیم.سرویس

Slack مذکور قــادر به ارائه تمام امکاناتی که دســتگاههای تجهیز شــده به الکســا ارائه میدهند(مانند اســپیکر الکســا)، نیست. به طور مثال به وسیله

‪Silent Echo‬ نمیتوانیــدجریــانموســیقیرادر یاهر

Spotify سرویس موسیقی آنالین دیگر کنترل کنید. اما خدمات زیــادی وجود دارد که این ســرویس میتواند آنها را به الکســا منتقل کند. برای مثال شــما میتوانید به وسیله سیستمهایهوشمندخانهخود

‪Silent Echo‬ را کنترل کنید. همچنین توســعهدهندگان نرمافزاری میتوانند برای اهداف کنترل و آزمایش سرویسهای درحالتوســعهخود،از بهرهببرند.در

‪Silent Echo‬ حقیقتایده ازشــرکت

‪Bespoken Silent Echo‬ نشاتگرفتهاست.شــرکت نرمافزارها

Bespoken و ســرویسهای مبتنی بر صوت ارائه میدهد و سال گذشتهازیکشرکتدیگربهنام که

XappMedia در حــوزه تبلیغات تعاملی صوتی فعالیت داشــت، جدا شدهاســت.ازآنزمانتاکنون چندین

Bespoken نرمافزار و خدمات مختلف را طراحی کرده و توسعه داده است و حاصل تالشهای آن به وسیله توسعهدهندگان متعددی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. بر اساس گفتههای جان کلوی، بنیانگذار و مدیرعامل

Bespo،kenابتدا یکنرمافزارتحتوببود

‪Silent Echo‬ که قصد داشــت برخی از نیازهای این شرکت را برای نرمافزارهــای مبتنی بر صوت تجــاری

Bespoken مرتفع ســازد. اما به مرور برخی از مشــتریان Slack متقاضی آن شــدند که بتواننــد از آن در هم Slack استفادهکنند.ســرویس یکسرویسچتو

Slack ارتباط با افراد است که میتواند روی سیستمعاملهای مختلف به اجرا درآید و با ســرویسهای دیگر چت در ارتباطباشــد.جامعههدف بیشترمحیطهای

Slack کاریاســت.ســرویس ماننــدبســیاریاز

Slack ســرویسهای دیگر ارتباطات اجتماعــی، به منظور خودکار کــردن برخی از امور، از فنــاوری روباتهای نرمافزاری برخوردار است. وقتی روبات

‪Silent Echo‬ را در نصب میکنید، میتوانید به وســیله آن با

Slack اکوی آمازون صحبــت کنید. این روبات هر آن چه را که کاربر تایپ میکند، به وسیله فناوریهای

text-toبه دادههای صوتی تبدیل کرده و به وســیله speech

های اســتاندارد آمازون به ســرویس اکو با یک API اکانت انحصاری منتقل میکند. سپس دادههای صوتی الکسا را گرفته و به وسیله فناوری

speech-to-text به متن تبدیل کرده و به کاربر تحویل میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.