اینترنت نامحدود آری، افزایش قیمت خیر

Byte - - NEWS - علیرضــا مظاهـری

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات، روز ۸۲ تیر در حاشیه رونمایی از پروژههای مرتبط ایرانسل با فاز سوم شبکه ملی اطالعات، در مورد عرضه اینترنت نامحدود و توقف فــروش اینترنت حجمی اعــالم کرد: «کار کارشناســی این طرح به اتمام رسیده است». در حال حاضر اینترنت نامحدود در ســبد فروش شرکتهای اینترنتــی وجود دارد و تعرفه آن در مقایســه با تعرفه اینترنت حجمی به لحاظ ریالی بیشــتر اســت. دلیل آن هم مشــخص اســت چرا که این شرکتها همان اینترنت نامحدود را میتوانند با ابزار کنترلی حجم، به تعداد بیشــتری از مشتریان (معموال ۸ کاربر) بفروشند در حالــی که هیچ کدام از آن کاربران که اینترنت بین آنها به اشتراک گذاشته شده، خیلی و در همه زمانها ناراضی نباشند. بر اساس همین گزارش وزیر ارتباطات قــول دو ماهه برای برچیده شــدن فــروش حجمی اینترنت داده است البته در صورتی که مصوبه آن رای بیاورد. اگر چه باید از این اتفاق خوشحال باشیم اما بیم آن وجود دارد که حذف فروش حجمی اینترنت، باعث افزایش تعرفههای اینترنتی شود. منظور این است که این بار قیمــت اینترنت به عنوان ابزار کنترلی مصرف کاربران به جای حجم، تعیین شود. کنترل مصرف به این منظور اعمال میشــود که چون اینترنت در کشور در مقایسه با تعداد کاربران و نیازشان کم است، منطقا مصرف باید کنترل شــود که اگــر در این طرح ورود اینترنــت به همین منوال باقی بمانــد میتوان انتظار افزایش تعرفههای اینترنت را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.