سنگینی اینترنت در سبد خانوار

Byte - - NEWS - رشیـد زارعی

بـا افزایـش روزافـزون تعـداد کاربـران اینترنـت همـراه، رقابـت اپراتورهـای مختلـف بـا یکدیگـر بـرای ارائـه انواع خدمـات اینترنتی و جذب مشـتری بیشـتر، افزایـش یافتـه اسـت. از آن جـا کـه دولـت بـرای انجـام پـروژه هـای فنـاوری اطالعـات بـه ویـژه در حـوزه اینترنت بـه کمک بخـش خصوصی نیـاز دارد، ایجـاد فضـای رقابتـی سـالم بیـن اپراتورهـا بـه پیشـرفت پـروژه هـا و بهبـود خدمـت رسـانی بـه کاربـران کمـک مـی کنـد. همچنیـن حضـور اپراتورهـا در کنـار دولـت باعـث مـی شـود تـا حـدودی مشـکالت اینترنـت کشـور حـل شـود و ضمـن ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد، اشـتغال ایجـاد شـود. یکـی از مهمتریـن عواملـی کـه بـه ادامـه حیـات اپراتورهـا کمک مـی کنـد، ارائه طرح هـای جدیـد و نـوآوری در خدمـات اسـت. بـه گفته وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اگـر اپراتوری تصـور کنـد وضعیـت خوبـی دارد، آن روز مـرگ اپراتـور اسـت و بایـد همیشـه طرح هـای جدید و نو آورانـه ارائـه کنـد. عـالوه بـر ایـن اپراتـوری موفق خواهـد بـود کـه خدمات بـا کیفیـت بیشـتر و قیمت کمتـر را در اختیـار کاربـران قـرار دهـد. اپراتورهـا سـعی مـی کنند بـا ارائه بسـته های ترکیبـی، تعرفه هـای خـود را کاهـش دهنـد تـا مـردم بـه راحتـی از اینترنـت همـراه اسـتفاده کننـد. در همیـن راسـتا وزیـر ارتباطـات تاکیـد کرده اسـت که نبایـد هزینه اینترنـت در سـبد خانـوار سـنگین باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.