آنچه در انتخاب سبک عکاسی باید در نظر بگیرید

Byte - - NEWS - رضا رهنمای مقدم

یکــی از اولیــن ســوالهایی کــه در ذهــن عکاسهای ـی ک ـه ب ـه تازگ ـی وارد دنی ـای عکاس ـی شــدهاند و دوســت دارنــد بــه صــورت جدیتــر آن را ادام ـه دهن ـد ای ـن اس ـت ک ـه چ ـه س ـبکی از عکاســی را برگزیننــد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر در کشــور مــا ایــن ســوال را از عکاسهــای دور و برتــان بپرســید بــدون شــک بیــش از ۰۸ درصــد آنهــا عکاســی اجتماعــی را برمیگزیننــد! ایــن کــه عکاســی اجتماعــی ســبکی اســت کــه در همــه دنیــا عالقهمنــدی نســبت بــه آن زیــاد اســت و نمایشــگاهها و ورکشــاپهای متعــددی در مـورد آن برگـزار میشـود غیرقابـل انـکار اسـت ام ـا متاس ـفانه دی ـدی ک ـه ای ـن س ـبک نس ـبت ب ـه عکاسـی بـه وجـود آورده آنطـور کـه بایـد و شـاید حقیق ـت عکاس ـی را ب ـه عن ـوان ی ـک هن ـر کام ـال تکنیــکال نمایــان نمیکنــد. صحبــت کــردن در مـورد ایـن موضـوع ماننـد راه رفتـن روی لبـه تیـغ اســت و بایــد تاکیــد کنیــم کــه ایــن صحبتهــا بدیـن معنـا نیسـت کـه عکاسـی اجتماعـی نیازمنـد هیــچ تکنیــک و درکــی از عکاســی نیســت بلکــه برعکـس ظرافـت اسـتفاده از تکنیکهـای عکاسـی چــه از نظــر فنــی و چــه از نظــر هنــری آنقــدر باالسـت کـه گاهـی نادیـده گرفتـه میشـود و ایـن نادی ـده گرفت ـه ش ـدن اس ـت ک ـه ب ـه ق ـاب نهای ـی آســیب میرســاند. امــروزه بــا وجــود نرمافزارهــای ویرایـش عکـس و تکنیکهـای پیشـرفته، تفکیـک بیشـتری بیـن سـبکهای عکاسـی صـورت گرفتـه و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه افـرادی بـا سـالیق گوناگ ـون میتوانن ـد وارد ای ـن حرف ـه ش ـوند و از آن لــذت ببرنــد، بــه عنــوان مثــال فتومونتــاژ ســبکی اسـت کـه در دنیـا طرفـداران ویـژهای دارد و درسـت اســت کــه بســیاری هســتند کــه آن را جــزو هنــر عکاسـی حسـاب نمیکننـد، امـا حقیقـت آن اسـت کـه فتومونتـاژ امـروزه بخشـی جداناپذیـر از عکاسـی اسـت و عالقهمنـدان آن روز بـه روز بیشـتر و بیشـتر میشـوند. آنچـه کـه در مـورد انتخـاب سـبک شـما در عکاسـی بسـیار مهـم اسـت ایـن اسـت که سـعی نکنیـد سـبک خـود را بـا توجـه بـه آنچـه کـه فکـر میکنیــد آســانتر یــا ســهلالوصولتر اســت انتخـاب کنیـد. وقتـی بـه عکاسـی از جنبـه هنـری آن مینگریــد بایــد از آن لــذت ببریــد نــه فقــط صرفـا بـه ایـن دلیـل کـه شـما هـم فکـر میکنیـد میتوانیـد عکاسـی کنیـد بـه سـراغ آن برویـد. اگـر عکاســی شــب و عکاســی از ســتارگان را دوســت داریــد و بــا دیــدن ایــن عکسهــا بــا خودتــان میگوییــد ای کاش مــن هــم میتوانســتم چنیــن عکسـی بگیـرم، نگذاریـد تنهـا بـه دلیـل ایـن کـه ایـن سـبک عکاسـی کمـی سـختتر اسـت انگیـزه شـما گرفتـه شـود! بـه عنـوان یـک هنـر ایـن شـما هسـتید کـه بایـد سـبک کاری خـود را انتخـاب کنید و بـه عنـوان یـک عـکاس و کسـی کـه دوسـت دارد عکاسـی را بـه صـورت یـک حرفـه دنبـال کنـد بـد نیسـت در چندیـن سـبک مختلـف خـود را بیازماییـد و بعـد از آن تصمیـم بگیریـد کـه دوسـت داریـد در کدامیـک بیشـتر و بیشـتر متبحـر شـوید. اگـر تمـام اطرافیـان شـما عکاسـی اجتماعـی یـا طبیعـت کار میکننــد دلیــل نمیشــود کــه شــما هــم مجبــور هسـتید یکـی از ایـن سـبکها را برگزینیـد. اگـر در شـهر و حتـی کشـور طرفـداران یـک سـبک خـاص از عکاسـی کـم هسـتند دلیـل نمیشـود کـه شـما از آنچـه بـه آن عالقهمنـد هسـتید دسـت برداریـد. خوشــبختانه امــروزه در سراســر دنیــا مســابقات و رویدادهــای عکاســی در زمینههــا و ســبکهای مختلـف در حـال برگـزاری هسـتند و کافـی اسـت شــما بــا یــک جســتجوی ســاده در اینترنــت بــه آنه ـا دسترس ـی پی ـدا کنی ـد و آث ـار خ ـود را ب ـرای آنهــا ارســال کنیــد. یادتــان باشــد کــه هرگــز بـرای بـردن جوایـز عکاسـی نکنیـد بلکـه بـرای دل خودتـان عکـس بگیریـد و البتـه اصـول و قواعـد را رعایـت کنیـد. نکتـه دیگـر ایـن کـه همیشـه بایـد دوربی ـن خ ـود را هم ـراه داش ـته باش ـید و ب ـا چش ـم یـک عـکاس بـه اطـراف خـود نـگاه کنیـد، البتـه ایـن کافـی نیسـت و هـر از چندگاهـی بایـد بـرای خـود یـک پـروژه عکاسـی بـا یـک زمـان مشـخص تعیی ـن کنی ـد و ب ـرای عکاس ـی ب ـه بی ـرون بروی ـد. ب ـه عن ـوان ی ـک ع ـکاس، ای ـن تجرب ـه اس ـت ک ـه ش ـما را در مس ـیر ق ـرار میده ـد و میبینی ـد ب ـدون آنکـه در مـورد آن فکـر کـرده باشـید تصمیـم خـود را گرفتهایـد و گاه ایـن تصمیـم بـر اثـر گـذر زمـان و یـا اتفاقاتـی کـه بـرای شـما میافتـد دچـار تغییـر میشــود، بنابرایــن یادتــان باشــد کــه عکاســی چیـزی نیسـت کـه شـما بخواهیـد بـا چیـدن دالیـل در کنــار هــم بــرای آن تصمیمگیــری کنیــد البتــه قطعـا ایـن قضیـه در مـورد مباحـث تکنیـکال صادق نیسـت امـا اگـر میخواهیـد بـرای انتخـاب سـبک خـود بنشـینید و فکـر کنیـد بـدون آنکـه آنهـا را تجربــه کــرده باشــید مطمئــن باشــید راه درســتی را انتخــاب نکردهایــد. چــه بســا لــذت عکاســی را در ســبکی ببینیــد کــه تــا بــه حــال آن را تجربــه نکردهایـد پـس بـه شـما توصیـه میکنیـم همیشـه پویـا و فعـال باشـید تـا بتوانیـد بـه آنچـه کـه درون شماسـت برسـید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.