رایانه به چه مقدار رم نیاز دارد؟

آیا استفاده از RAM با حجم بیشتر، راندمان رایانه را افزایش میدهد؟

Byte - - NEWS -

پردازندههای سری جدید سری به عرضه عمومی گذاشته شد تا

‪Core i‬ مادربوردهای نسل جدید با قابلیت پشتیبانی از رمهایی با حافظه بیشتر و سرعت باالتر به بازار بیایند. در این مطلب قصد داریم نگاهی به عملکرد رم در رایانه و تاثیر تغییرات حجم رم بر راندمان رایانه بیندازیم. یکی از سواالت معمول کاربران رایانه این است که چگونه میتوان راندمان رایانه را افزایش داد؟ بسیاری از کاربران از تاثیر به سزای رم در افزایش راندمان رایانه بیاطالعاند و در مقابل، عدهای نیز ضعف نسبی رایانههای خود را لزوما به ضعف رم نسبت میدهند. رم یکی از تاثیرگذارترین قطعات رایانه در افزایش راندمان رایانه است و شاید بعد از پردازنده رایانه، بیشترین نقش را ایفا کند اما یک رم در شرایط مختلف، میتواند نقاط ضعف یا قوت خاص خود را داشته باشد. این ضعف و قوت در هنگام اجرای برنامههای خاص خودنمایی میکند. یک رم با پارامترهای متعددی سنجیده میشود. نوع حافظه که سرعت آن را تعیین میکند، پهنای باند تبادل اطالعات که از آن با عبارت یاد

BUS میشود و حجم رم که با واحد گیگابیت سنجیده میشود، از شناخته شدهترین مالکهای سنجش رم هستند. البته پارامترهای دیگری مانند سرعت دسترسی به آدرس نیز وجود دارند اما در سطح اطالعات عمومی و با هزینههای متعارف، توجه به سه پارامتر اصلی، کفایت میکند. وقتی از برنامههای بزرگ و یا به طور همزمان از انبوهی از برنامهها استفاده میکنید، حجم رم تاثیر فراوانی دارد. سیستمعامل از دستورالعملهای خاصی برای مدیریت حجم رم استفاده میکند. بخشی از هارددیسک به کمک رم میآید و هنگامی که حجم مورد نیاز در رم خالی نباشد، بخشی از رم که فعال بالاستفاده و ثابت باقی مانده، به هارددیسک منتقل میشود تا کمی از فضای رم خالی شود. سپس رم حافظه را آزاد میکند و کار ادامه مییابد. این اتفاق زمانی رخ میدهد که حجم رم کافی نباشد و در این هنگام به علت کند بودن هارددیسک، راندمان به شدت کاهش پیدا میکند. حال اگر برنامههای مورد استفاده شما هیچ وقت از حجم رم موجود در رایانه تجاوز نکنند، این اتفاق کمتر رخ خواهد داد. در این صورت، ارتقای حجم رم، در حالی که دیگر پارامترهای رم را ارتقا ندهد، تاثیر زیادی در راندمان کاری رایانه شما نخواهد داشت. در حال حاضر حجم نرمال رم مورد نیاز در رایانهها در حالی که برنامههای بهروز و متعددی نیز در آن به کار گرفته شود،۴ گیگابایت است. البته این حجم رم نیز تنها در صورتی که از سیستمعاملهای ۴۶ بیتی استفاده کنید، قابل بهرهبرداری خواهد بود. اگر حجم رم را به ۶ یا ۸ یا حتی ۶۱ گیگابایت افزایش دهیم، آیا راندمان افزایش پیدا خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت بله اما نه به اندازه هزینهای که برای این افزایش راندمان پرداخت کردهاید. در اجرای بازیها، ارتقای حجم رم بعد از فراهم کردن مقدار مورد نیاز، در بازی تاثیر بسیار اندکی دارد. سرعت بارگذاری

FPS برنامهها در حالی که حافظه رم بیشتر از حجم مورد نیاز برنامه وجود دارد، کامال بیتاثیر است. تاثیر استفاده از رم با حجم بیشتر در مرورگرها، ملموس است اما این تاثیر با افزایش پیدرپی حافظه، کمتر میشود. به عنوان مثال افزایش ۲ به ۴ گیگابایت تاثیر زیادی دارد اما افزایش ۸ به ۶۱ گیگابیت تاثیر کمتری خواهد گذاشت. مرورگرها تبادل زیادی با هارددیسک دارند و با افزایش حجم رم، این تبادل کمتر میشود اما زمانی میرسد که تبادل مرورگر به هارددیسک به حداقل میرسد و با افزایش حجم رم، دیگر تاثیر مثبتی در راندمان اجرای مرورگر قابل مشاهده نخواهد بود. در سیستمعاملهای جدیدتر مانند ویندوز ۰۱، با افزایش حجم رم، برخی از فایلهایی که احتماال در آینده به کار سیستمعامل خواهند آمد، در یک اقدام پیش دستانه در رم بارگذاری میشوند و افزایش حجم رم، میتواند به موثرتر بودن این کار کمک کند اما ممکن است این ارتقا محسوس نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.