تکنولوژیهای برتر پرداخت در 10 سال آینده

Byte - - NEWS -

یکــی از مهمترین مقولههایی که امروزه به آن توجه ویژهای میشــود، مقوله پرداختهای آنالین یا همان الکترونیکی است. با توجه به استقبال افراد از متدهای پرداخــت آنالین، این انتظار میرود که روز بــه روز تکنولوژیهای این زمینه پیشرفتهتر شود و این که سطوح امنیتی در این عرصه پیشرفتهتر شوند. به تازگی در یک نظرسنجی مشخص شده است که از بین هر هزار آمریکایی، ۰۸ درصد آنها از تکنولوژیهای پرداخت مانند حسگر اثرانگشت، تشخیص چهره، اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا و درکنارش از ارزهایی مانند بیتکوین، حمایت و پشتیبانی میکنند. البته این موضوع تنها به کشورهای پیشرفته خالصه نمیشود و در کشورهای در حال توسعه هم شاهد فراگیر شدن این تکنولوژیها هستیم. درحال حاضر، پرداختهای الکترونیکی موضوع بسیار عادی و جاافتادهای میان جوامع محســوب میشود و سرعت و رفاه و آسایشی که این نوع پرداختها و تراکنشهای غیرکاغذی برای مردم داشته است، موجب شد تا عالقه افراد به دیگر شیوهها و روشهای پیچیده پرداخت الکترونیک هم روزبهروز بیشتر شود. پاسخدهندگان در این نظرسنجی هیچکدام هیچ عالقهای به چکهای کاغذی سنتی نداشتند، درحالیکه یک سوم این افراد معتقدند که چکهای کاغذی تا ۵ سال آینده از بین میروند و ۳۸ درصد افراد هم بر این باورند که تا بیست سال آینده هیچ اثری از این چکها نخواهد بود. همچنین ۱۱ درصد آمریکاییهای شــرکتکننده بر این باورند که شــرکتها همچنان صورتحسابهایشــان را بهصورت سنتی و دســتی برای مشتریانشان ارسال میکنند درحالیکه ۴۵ درصد این افراد، شیوه الکترونیک را جایگزین شیوه سنتی میدانند. یک آینده موبایلی و مبتنی بر اپلیکیشــن، چیزی است که کامال در ذهن افراد جاخوش کرده است. ۲۵ درصد افراد شرکتکننده نظرشان بر این است که انجام پرداخت میان شرکتها و مشتریان از طریق اپلیکیشنهای موبایلی انجام خواهد شد. ارزهــای آینــده و تکنولوژیهای پرداخت، به خصــوص تکنولوژیهای بیومتریک، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند و این نظرسنجی، دقیقا آمار و ارقام جالب و مناسبی درآورده است: سنسور اثرانگشت نیمی از آمریکاییها بر این باورند که تکنولوژی اثر انگشت برای احراز هویت پرداخت و دریافت وجه در ۰۱ سال آینده استفاده خواهد شد. تشخیصچهره ۵۳درصدافراد،تشخیصچهرهراکلیدیترینفناوریتشخیصهویتدرانجام پرداخت در ۰۱ سال آینده میدانند و ۲۳ درصد آمریکاییها هم برای انجام یک پرداخت الکترونیک امن و مطمئن، به فناوری تشخیص چهره اعتماد میکنند. اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا این روشهای بیومتریک پیشرفته، توجهات بسیاری را به خود جلب کردهاند به طوریکه ۱۳ درصد افراد بر این باورند که اسکن عنبیه چشم، تکنولوژی مورداعتمادی برای انجام پرداختهایشان است و ۸۱ درصد هم اعالم کردند که تا ســال ۷۲۰۲، از فناوری تشــخیص صدا برای انجام پرداختهایشان اســتفاده خواهند کرد. کامال واضح و مبرهن اســت که مشــتریان هیچ ترسی دربرابر تکنولوژیهای جدید ندارند و از این تکنولوژیها برای انجام تراکنشهای امن، بدون اصطکاک و سادهتر، با آغوش باز استقبال میکنند. واکنشها نســبت به ارزهایی مانند بیتکوین هم کامال مثبت بوده است و ۱۲ درصد مصرفکنندگان، تا ۰۱ سال آینده بیتکوین را به چشم یک ارز کامال مورد اعتماد خواهند دید. مکس الیســکو ‪)Max Eliscu(‬ مدیرعامل

میگوید: «مردم بیش از پیش بهدنبال پرداختهای راحتتر و Viewpost بدون اصطکاک هستند. چک و صورتحسابهای کاغذی کمکم دارند از دور خارج میشوند و نوبت به صورتحسابها و پرداختهای دیجیتالی است. آینده صنعت پرداخت بستگی زیادی به بهرهبرداری از نوآوری مانند استفاده از بیومتریک، یکپارچهسازی دادهها و تنوع در روشهای پرداخت دارد که برای امکان ایجاد سرعت، سادگی و امنیت در تراکنشها بهکار گرفته میشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.