ســالم بایــت، چگونــه میتــوان در وینــدوز 10 بــا فعـال کردن TRIM سـرعت حافظـه SSD را افزایش داد؟

Byte - - NEWS -

بســیاری از افــراد هســتند کــه سیســتم آنهــا دارای حافظــه

SSD میباشـد امـا بـه دلیـل درسـت نبـودن تنظیمـات سیسـتم نمیتواننـد از حداکث ـر سیس ـتم ای ـن حافظ ـه اس ـتفاده کنن ـد. اگ ـر کارب ـر وین ـدوز هســتید و از حافظــه اساسدی مدرنــی اســتفاده میکنیــد، سیســتم عامـل وینـدوز بایـد بـه طـور خـودکار دسـتور را فعـال کنـد.

TRIM امـا بـا ایـن وجـود، اگـر قابلیـت در رایانـه شـما غیرفعال اسـت،

TRIM امـکان دارد وینـدوز اطالعاتـی داشـته باشـد کـه شـما از آنهـا بیخبـر هسـتید؛ در نتیجـه ایـن قابلیـت بایـد در همـان حالـت غیرفعـال باقـی بمانـد. بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت درایـو شـما قدیمـی بـوده

SSD و از پشـتیبانی نکنـد. احتمـال ایـن هـم کـه عاملی باعـث ایجاد

TRIM اختـالل در فرآینـد تشـخیص خـودکار بـه منظـور فعـال کـردن قابلیـت

شـود، دور از ذهـن نیسـت کـه در ایـن حالـت بایـد حتمـا ایـن TRIM قابلیـت را فعـال کنیـد. اگـر دسـتور در رایانـه شـما فعـال نشـده و قصـد فعـال کـردن

TRIM آن را داریـد، بـه طـور موثـر میتوانیـد بـا اجـرای فرمـان زیـر بـا کسـب اجـازه از ادمیـن در محیـط خـط فرمان وینـدوز، ایـن کار را عملـی کنید. ‪fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0‬ اگـر بـه هـر دلیلـی قصـد غیـر فعـال کـردن دسـتور را داشـتید،

TRIM میتوانیـد دسـتور بـاال را بـا قـرار دادن عـدد ۱ بـه جـای صفـر در خـط فرمـان اجـرا کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.