رهایی از تبلیغات مزاحم

چگونه از شر تبلیغات گوگل خالص شویم؟

Byte - - NEWS -

شــرکت گوگل ابزاری طراحی کرده است که ویژگیها و عالیق کاربران را به منظور نمایش تبلیغات متناســب و هدفمند، گردآوری کرده و در اختیار این شــرکت قرار میدهد. در این هفته قصد داریم تا نحوه متوقف کردن تبلیغات هدفمند و کنترل نمایش تبلیغات را به طور خالصه تشریح کنیم. این که تمامی تبلیغات موجود در وب را به طور کامل مســدود کنیم، کار آســانی است اما شرکت گوگل ابزاری ساخته است که اجازه انتخاب و بازگردانی نمایش تبلیغات برپایه عالقهمندی )interest-based( را به کاربران میدهد. در ادامه مطلب شیوه متوقف کردن تبلیغات هدفمندی را که در وبسایتهای خود گوگل و وبسایتهای شرکای آن برای کاربران نمایش داده

2m میشوند، بیان خواهیم کرد.

شیوه متوقف کردن تبلیغات و انتخاب آنها

اگر موضوعــات مورد عالقه و ویژگیهــای خود را به گوگل بگویید، به دنبال تبلیغات مفید و متناسب با عالیق شما خواهد گشت. در ادامه مقاله نحوه انجام این کار را بیان خواهیم کرد اما ابتدا نحوه انتخاب و متوقف کردن تبلیغاتی را که مناسب شما نیستند، توضیح خواهیم داد. به گفته کارمندان گوگل، میتوانید با مراجعه به صفحه تنظیمات تبلیغات و کلیــک روی دکمه “Download

،the پالگین ‪advertising cookie opt-out plugin”‬

مربوط بــه مرورگر کروم، فایرفاکس و ‪IBA Opt-out‬ اینترنت اکسپلورر را دانلود کنید. این پالگین امکان انتخاب کوکیهای (کوکیهاییکهبهوســیله

DoubleClick گوگل مورد استفاده قرار میگیرد) را فراهم میکند.

Douیکی از پلتفرمهای تبلیغ شرکت گوگل است. bleClick پس از نصب افزونه یاد شــده، حتی پس از پاک کردن کوکیهای مرورگر، تبلیغات هدفمند موجود در مرورگر باید متوقف شوند. در حقیقت، تبلیغات انتخابی شما پس از پاک شدن کوکیها هم به طور دائمی متوقف خواهد شد. این افزونه فقط در مرورگرهای کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر عمل میکند و برای استفاده در سایر مرورگرها باید افزونه مربوطه را در آن نصب کنید. اگر با حساب کاربری خود وارد مرورگر شوید ‪،)sign in(‬ افزونه یاد شده باید به طور خودکار در همان نوع از مرورگرهای موجود در ســایر رایانهها هم نصب شود. متاسفانه این امکان برای مرورگرهای موجود در گوشیهای هوشمند وجــود ندارد. با این حال، میتوانیــد از روشهای دیگر متوقف کردن تبلیغات در دستگاههای اندرویدی استفاده کنید. برخی از بازبینی کنندگان ادعا میکنند که افزونه یاد شده عملکرد صحیحی نداشــته و هنوز هم تبلیغات هدفمند در وبسایتهای متعلق به گوگل و شرکای آن نمایش داده میشوند. اما به خاطر داشــته باشید که این مورد، راهکار رســمی گوگل است. اگر خواستار مسدود کردن همه تبلیغات هدفمند هستید، ادامه مطلب را دنبال کنید.

نحـوه کنتـرل تبلیغـات نمایـش داده شـده به وسیله گوگل

ابتدا به صفحه جدیــد تنظیمات تبلیغات گوگل مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. در بخش

Your این صفحــه میتوانید عالیق خود را به گوگل topics اطالع دهید. اما همانطور که مشــاهده میکنید، این فهرست به صورت محدود شده است. اگر هیچ موضوعی در ایــن بخش وجود ندارد، میتوانید با فشــردن دکمه +“،”NEWموضوعاتمختلفیرابهفهرست

TOPIC اضافه کنید. همچنین در بخش

‪Your Google profile‬ این صفحه میتوانید جنســیت و سن خود را به منظور دریافت تبلیغات بر اساس این معیارها تنظیم کنید. اگــر تمایلی به مشــاهده تبلیغات هدفمنــد ندارید، به منظور غیرفعال کردن نمایش تبلیغات هدفمند در نتایج جستجوی گوگل و وبسایتهایی که متعلق به گوگل نیســت، میتوانید روی دکمه آبی رنگ واقع در بخش

کلیک کنید. با این کار، یک ‪Ads Personalization‬ پنجره اخطار فرعی نمایان میشــود که باید روی دکمه

کلیک کنید. ســپس بایــد در پنجره فرعی ‪Turn Off‬

ظاهر شده روی ‪Ads Personalization is now off‬

کلیک کنیــد تا این گزینه در حالت قرار ‪Off GOT IT‬ گیرد. این کار به این معنی است که تبلیغات نمایش داده شده همیشه مناسب شما نخواهد بود و نمیتوانید تبلیغ کنندگان خاصی را مسدود کنید. همچنین در پنجره یاد شده میتوانستید با کلیک روی لینک ،VISITجلوینمایشتبلیغات

ADCHOICES شخصی گوگل در زمانی که از حساب کاربری خود خارج شدهاید و دیگر شبکههای آنالین تبلیغات را بگیرید. پس از کلیک روی لینک یاد شده، این صفحه به طور خودکار کوکیهای موجود در مرورگر کاربر را بررســی کرده و براساس آن، وبســایتهایی را برای انتخاب در اختیار کاربران قرار میدهد. پس از انتخاب وبسایتهای مورد نظربایــدروی کلیککنید.

‪Submit your choices‬ دانســتن این موارد در بسیاری از موارد میتواند، به شما کمک کند تا از شر هر آنچه که باعث آزارتان در هنگام کار در فضای مجازی میشود، راحت شوید. درست است که شرکتهایی مانند گوگل از طریق نمایش این تبلیغات به شما درآمد هنگفتی را به جیب میزنند اما شما هم باید این حق انتخاب را داشته باشید که هر آن چه که دوست داشتید را ببینید و هیچ گاه اجباری در کار نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.