فیلمها را با کیفیت ببینید

Byte - - NEWS - گلسـا ماهیـان

نرمافزار محصولشرکت ‪PowerDVD Ultra‬ یکی از قویترین نرم افزارها جهت Cyberlink نمایش فایلهای ویدئویی با بهترین کیفیت و شفافیت میباشد. ‪CyberLink PowerDVD‬ آخرین حلقه از چرخه تکاملی تحسین برانگیزترین ابزار اجرای و فایلهای تصویری و صوتی می باشد. DVD این قابلنرمتنظیمافزار بابرایبهره گیری/از تعداد برای زیادیارائه کنترلبهترینکننده ‪Audio Video‬ کیفیت پخش، ارائه شده است. قابلیت پیشتیبانی از تمامی فرمتهای صوت و تصویر، ۸ کانال خروجی صدا در سینمای خانگی،وصدایفراگیر باقدرتشبیهسازی Surround واقعی، راتبدیلبهغولترین در ‪Player Power DVD‬ میانطرفداران کردهاست،با ‪CyberLink Pow- DVD‬

بهعنوان بیهمتایفیلمهای High ‪Player er DVD‬

از تماشای فیلمها نهایت لذت را خواهید برد. Definition قابلیتهایکلیدی برنامه: -باالترینکیفیتفیلمرادر - ،

‪Blueraydisks HD DVD‬ نظاره گر باشید. - تکنولوژی صدای ۱/۷ در سینمای خانگی و صدای Hi-defDolbydigitalPlus بههمراه DTS-HD باصدایی استثنایی و بینظیر گوشهای شما را به رقص وا خواهد داشت! - فایلهای تصویری سازگار با آخرین فناوری کارتهای گرافیکی هستند که لذت تماشای فیلم را برای شما معنی میکنند. -HD-DVDودیسکهای جزوخصوصیات

‪Blue Ray‬ نو به حساب میآیند که با به تصویرکشیدن عکسهایی با جزئیاتدقیقترازابزارهایبرگبرندهایننرمافزارمیباشند. - قابلیت دسترسی به محتوای فیلم توسط گزینههای ،BD-J

IHD - کنترل کنندههای پیشرفته و امکانات هوشمند پخش DVD - سازگاری شتاب دهنده گرافیکی نرم افزار با پردازندههای گرافیکی ‪،NVIDIA ،Intel‬

ATI - پشتیبانی از آخرین فرمتهای روز نظیرWAV-HD ‪،MPEG2 ،H264‬

HD - پیشتیبانی از نمایشگرهای

‪Wide screen‬ هاودیگرامکاناتموجودبررویدیسکمیبرد. فناوری ،BD-J شما را به دنیای دادههای

iHD آنالین، بازی -دارایقدرت متناسببانسلآینده،یک Navigation منو پر از گزینههای ریز و درشت و قابلیت پخش دوباره فیلم از نقطه خاموش شدن ‪)Film Bookmark(‬ -فناوری برایغرقکردنشمادراعماقفیلم Zooming ببرید. از پخش همزمان نقطه نظرات کارگردان و عوامل فیلم حین اجرای فیلم به صورت تصویر در تصویر لذت - تکنولوژی ‪High Definition Audio‬ نابترین کیفیت صداها با پشتیبانی از و-پخش ‪DTS HD‬ ‪True- ،Dolby‬ ‪HD Digital‬ -صدای باامکان۸کاناله،حدنهایتصدارا Surround در سینمای خانگی با ۱/۷ کانال دالبی دیجیتال ۱/۵، EX کانال تجربهکنید. DTS - اعمال افکتهای پیشرفته بر روی صدا، لمس کیفیت صدای بهوسیلهسیستمهایصوتی،هدفون Surround و یا یارانههای قابل حمل با تکنولوژی ارائه شده توسط ‪،DTS ،Dolby‬ Cyberlink -پخشمجدددیالوگبافناوری ،Autodialoglooping حتی یک کلمه را هم جا نیندازید. - قابلیت جابه جا کردن زیرنویس. باتری تنظیم زمان پخش فیلم بر روی با تنظیم laptop خودکار سرعت اجرای فیلم جهت حفظ control’sگنرو انتخابازمیان۵حالتIU، ‪Free style‬ دارایانواع skin

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.