راهی برای شناسایی معتادان موبایل

‪App Usage‬

Byte - - NEWS -

چنـد سـاعت از روزتـان را در اینسـتاگرام هسـتید؟ آیا دفعـات مراجعهتـان بـه تلفـن هوشـمند در روز بیشـتر از ۰۶ بـار اسـت؟ احسـاس میکنیـد کـه زیـادی بـه موبایلتـان وابسـته شـدهاید و میخواهید جلـوی آن را بگیریـد؟ اپلیکیشـنی کـه ایـن هفتـه معرفـی میکنیـم، چـاره کار شماسـت.

همانطـور کـه از عنوانش پیداسـت، ‪App Usage‬ ابزاریسـت که میتوانـد میـزان اسـتفاده شـما از اپلیکیشـنها و تلفـن هوشـمند را مشـخص کنـد. بـا دسترسـی بـه ایـن آمـار حـاال میتوانیـد بـرای کـم کردن اسـتفاده از اپهـای پر مصـرف یا حذف آنهایـی کـه کمتـر بـه آنها سـر میزنیـد، تصمیم بگیریـد. پسازنصب،ازشـمااجازه

‪App Usage‬ دسترسـی میخواهـد تا همیشـه در پـس زمینـه سیسـتم عامـل فعال باشـد. با صدور این دسترسـی، ثبـت دیتا در اپلیکیشـن آغاز خواهد شـد و میتوانید بـا مراجعـه بـه آن آمـار و ارقـام بازدیدهایتـان از اپلیکیشـنها و حتـی آمار بـاز و بسـته کـردن قفـل صفحـه تلفـن هوشـمندتان را مشـاهده کنیـد. توجه داشـتهباشـیدکـه ازهمـانابتـدای

‪App Usage‬ نصـب، عـدد و رقمـی در اختیارتـان نمیگـذارد. بلکـه از لحظـه نصـب شـروع بـه گـردآوری دیتـا میکنـد و باید بـرای ارائـه نمـودار و آمـار در مـورد اسـتفاده از اپلیکیشـنها اندکـی به آن زمـان بدهید.

دقیقـا برایتـان مشـخص میکنـد کـه مثـال امـروز چنـد سـاعت در اینسـتاگرام یـا تلگـرام بودهایـد، چنـد بـار قفـل صفحـه گجـت را بـاز و بسـته کـرده یـا بیشـترین و کمتریـن زمانتان را بـه کـدام یـک از اپلیکیشـنهای نصـب شـده در سیسـتم عامـل اختصـاص دادهایـد. کلیه ایـن موارد بـه شـکل آمـار عـددی و روی نمـودار بـه نمایـش در میآینـد، تـا بـا دیـدی بهتـر قـادر بـه مدیریـت آنهـا باشـید. همانطـور کـه در مقدمـه اشـاره کردیـم، بـهغیرازگـردآوریآمارو

‪App Usage‬ ارقـام میتوانـد نقـش مدیریـت اپلیکیشـنها را هم بـر عهـده بگیـرد. بـا آن میتوانیـد اپلیکیشـنهای نصـب شـده در سیسـتم عامـل، میـزان اسـتفادهای کـه از آنهـا شـده و فضایـی کـه از حافظه اشـغال کردهانـد را در یـک صفحـه ببینیـد، و در صـورت تشـخیص بیاسـتفاده بـودن آنهـا را با یک اشـاره و بـه طـور دسـته جمعـی از حافظـه دسـتگاهتان پـاک کنیـد. البتـه بعضـی اپلیکیشـنها وجودشـان ضـروری اسـت، بنابرایـن بـه جـای حـذف کـردن شـاید بهتـر باشـد کـه بـرای اسـتفاده از آنهـا محدودیـتزمانیتعییـنکنیـد. این

‪App Usage‬ کار را هـم برایتـان انجـام داده و میتوانـد بابـت اسـتفاده بیـش از حـد به شـما هشـدار بدهـد. حذف اپلیکیشـنهای پیـش فـرض (در صـورت دسترسـی بـه روت)، پـاک کـردن کش چندیـن اپلیکیشـن به طـور همزمـان و مشـاهده اطالعات جزئـی در مورد هـر کـدام از اپلیکیشـنها از دیگـر قابلیتهـای

هسـتند کـه بـرای دسترسـی بـه ‪App Usage‬ برخـی از آنهـا، نیـاز اسـت که بابـت اسـتفاده از اپ حـق اشـتراک بپردازید. اما بـه بسـیاری از امکاناتی کـه گفتیـم میتوانیـد بـدون پرداخـت هزینـه و در نسـخه رایگان اپلیکیشـن دسترسـی داشـته باشـید.

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.a0soft.gphone.uninstaller

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.