لحظه به لحظه با آب و هوا

Byte - - NEWS -

تا به حال شــده بخواهید به مکانی سفر کرده و نیاز ضروری به دیدن وضعیــت آب و هوای آن منطقه داشــته باشید؟ امروزه آن قدر گجتها و پلتفرمهای دیجیتال به بلوغ رســیدهاند که پیش بینی وضعیت آب و هــوا تنها یکی از ویژگیهــای کوچک آنها به شــمار میرود. اما برخی اوقات نیز ممکن است بــر خالف تصور به همین مورد پیــش پا افتاده نیز دسترسی نداشــته باشید. با پیشــرفت تکنولوژی و ظهور شــبکههای اجتماعی خــالق و نوآوری چون تلگرام، روباتها نیز هر روز شــکل و رنگ تازهای بهخودمیگیرند.روبات ؛

weatherman_bot@ روباتی است که به وســیله آن میتوانید از وضعیت آب و هوایــی منطقه خود به صــورت کامل اطالع پیدا کنید. برای دسترســی به این روبات کافی است ازآیــدی اســتفادهکنید.

weatherman_bot@ با باز شــدن صفحه روبات باید روی کلیک

start/ و برای نخســتین بار زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از آن الزم اســت نام شهر و یا موقعیت مکانی که میخواهیــد از وضعیت آب و هوایی آن مطلع شوید را به صورت التین وارد کنید. بالفاصله پس از وارد کردن نام موقعیت، روبات مکان شما را روی نقشه مشــخص کرده و وضعیت آب و هوایی آن را به شما ارائه میدهد. عالوه بر این ودرمن بات شــامل دو گزینه کاربردی دیگر به نام

Summary و نیزمیشــود.باانتخابگزینه

‪Hourly Hourly‬ وضعیت ســاعت به ساعت آب و هوا همراه با جهت و سرعت وزش باد به شما ارائه میشود. در صورتی که به جمع بندی روزانه نیاز داشــتید نیز کافی است رویگزینــه ضربهبزنیدتااطالعاتی

Summary چون ساعت طلوع و غروب خورشید، میزان رطوبت هوا، جهت و ســرعت وزش باد، فشار و وضعیت آب و هوایی صبح تا شــب آن روز برای شما به نمایش در آید. و در من میتواند وضعیت آب و هوا تا ۵ روز آینــده را برایتان پیش بینی کند. در بخش تنظیمات نیــز میتوانید عالوه بر تغییر زبان و موقعیت مکانی خود، از بین واحدهای سانتی گراد و فارنهایت یکی را به دلخواه انتخاب و همچنین ساعاتی را در طول روز برای ارســال وضعیت آب و هوایی مشــخص نمایید. با اســتفاده از این روبــات دیگر احتیاجی به کنید. اپلیکیشــنهای ســنگین که باعث کند شدن موبایل شما میشــوند، نخواهید داشت و به سادگی از طریــق تلگرام در جریان لحظــه به لحظه آب و هوای هر شــهری که دوست داشتید، میتوانید قرار بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.