طبقه کشتار2، یک کلیشه موفق

Byte - - NEWS -

بازی های شوتر انواع مختلفی دارند و یکی از پرطرفدارترین آنها که نه تنها در بازیسازی بلکه فیلمسازی هم مورد توجه قرار گرفته بازیهای مربوط به زامبیها اســت که از پیشگامان آنها سری شیطان ساکن ‪)resident evil(‬ و تنها در تاریکی ‪)alone dark(‬ هســتند که در

‪in the‬ اولی دلیل بهوجود آمدن زامبیها آزمایشــات شــیمیایی و بیولوژیکی هســتند و در دومی این نفرینها و جادو ها هستند که موجوداتی مانند زامبیها را به وجود آوردند. هر چند که تنها در تاریکی به خصوص در نسخه چهار گیمپلی و داستان بســیار خوبی داشت و بیراه نیست که بگوییم حتی بسیار ترسناکتر از شیطان ساکن بود اما هرگز مانند

دیده نشــد. امــروزه بازیها و فیلمهای ‪resident evil‬ زیادی با موضوع زامبیها ساخته میشوند و خیلی از آنها هم موفق می شــوند. اتفاقا یکی از این داستانها که هم سریال خوبی از آن درآمده و هم بازی آن بسیار موفق بوده

است که از معدود سریهایی است که ‪walking dead‬ هم در ســینما و هم در دنیای بازیهای ویدیوئی موفق عمل کرده است. بازی طبقه کشتار ۲ هم از همین دسته از بازیهاست اما باید بگوییم این بازی با ترکیب کلیشهها و ایجاد تنوع بسیار واقعا خوب عمل کرده و با اینکه از لحاظ داستانی حرفی برای گفتن ندارد اما گیمپلی فوقالعاده و گرافیک و صداگذاری قابل قبول، آن را به عنوانی تبدیل کرده که اگر دنبال تجربه هیجان باشــید باید حتما آن را امتحان کنید. طبقه کشــتار یک بازی شوتر اول شخص است که میتوانید آن را به صورت یکنفره و یا چندنفره بازی کنید هرچند که این بازی وقتی به صورت چندنفره بازی میشــود لذتی کامال متفاوت دارد. بهوجود آمدن و پخش شدن زامبیها هم بر اساس همان داستان کلیشهای آزمایشات بیولوژیکی است که در مکانی به نام

Horzine شروع شده و منجر به موجوداتی که در این بازی آنها را

مینامند شــده است. اگر طبقه کشتار یک را بازی ZED کرده باشید این بازی در واقع یک ماه بعد از اتفاقات بازی اول است و نشــان میدهد که این سیل زامبیها از اروپا به دیگر قارهها هم سرایت کرده است(به طور کلی بازی از لحاظ داستانی پیچیدگی خاصی ندارد که حتما نیاز به بازی کردن نسخه ۱ باشــد). بازی در واقع مواجه شدن با موجهــای )waves( زامبیها و طاقت آوردن در برابر آنهاست. موجی از زامبیها به شما حمله ور میشوند و شما و تیمتان باید آنها را از بین ببرید.( تعداد زامبیها با توجه به تعداد بازیکنان به صورت خودکار تنظیم میشود و اینطور نیست که در حالت یکنفره با همان تعداد زامبی که در حالت دونفره مواجه میشوید، روبرو گردید.) تنوع دشــمنان در این بازی بسیار باالست و شما همواره با زامبیهای مختلفی روبرو میشوید. به طور کلی تنوع در بازی باالســت! بازیکنان انواع و اقسام سالحها را در اختیار دارند و وقتی مهماتتان تمام میشــود میتوانید با سالح خالی از تیر به زامبیها ضربه وارد )melee(دینک که البته خیلی دوام نخواهید آورد!. هر بازیکن میتواند میزان مشخصی مهمات حمل کند که البته این مهمات در محیط بازی هم پیدا میشوند. در آخر هر موج هم با یک یا

boss به اصطالح غول آخر مواجه میشوید که به صورت اتفاقی انتخاب میشود و برای از بین بردن هر کدام از آنها باید استراتژیهای خاص خود را برگزینید. هر شخصیت عالوه بر ســالحها یک سرنگ شفادهنده و یک دستگاه جوش برای بســتن گذرگاهها در اختیار دارد. به ازای کشتن هر زامبی شــخصیتی که آن را کشته، امتیاز و پول میگیرد. در حالتهای خاص کشتن زامبیها (مانند شلیک به سر یا همان)headshotبازیبهحالتیبهنام وارد

‪zed time‬ میشود که برای چند ثانیه سرعت بازی برای همه گیمرها کند شده و میتوانند با دقت بیشتری شلیک کنند. نکته جالب این بازی این است که شما میتوانید از سرنگهای شفادهنده خود برای خوب کردن اعضای تیم هم استفاده کنید. اگر یکی از شخصیتها در طول بازی بمیرد باید تا انتهای موج صبر کند و زمانی که همه شخصیتها از بین بروند شما شکست خوردهاید. در ایــن بازی کالسهای مختلف مبارزاتــی وجود دارد که شــما میتوانید در ابتدا برای خود انتخاب کنید مانند نیروی پزشــکی، کماندو یا نیروی پشتیبانی که هر کدام تخصصهای ویــژه خود را دارند مثال نیروی پزشــکی تواناییهای کمک به دیگر اعضا را بیشتر از بقیه دارد و یا کماندوها با برخی از سالحها قدرت آسیبرسانی بیشتری دارند. این بــازی را تا ۶ نفر به صورت همزمان میتوانید انجام دهید و انتخاب و اســتراتژی بســیار مهم اســت. امکانات شخصیسازی شخصیتها فوقالعاده زیاد است به طوریکه حتی هدفون و عینک شخصیت خود را میتوانید انتخاب کنید. موسیقی بازی کامال هیجانانگیز است و به فضای آن میخورد. اگر دنبال تجربه هیجان هستید طبقه کشتار میتواند حسابی شما را سرگرم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.