فوتبالبیقانوندر BeholdtheKickmen

Byte - - NEWS -

بــازی جدیــدی در ســبک ورزشــی مــی باشــد کــه در ســال ۷۱۰۲ توســط

ســاخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. ایده این بازی این ‪Size Five Games‬ اســت که همیشــه نباید بازی فوتبال را با قوانین صحیح آن تجربه کرد! ایده ای که باعث شد این بازی کامپیوتری که در ابتدا ایده آن در شبکههای اجتماعی به عنوان یک شوخی مطرح شده بود کمکم در قالب یک بازی کامپیوتری ساخته شود. در این بازی کامپیوتری، شــما با تجربهای کامال جدید از بازی فوتبال طرف هســتید؛ البته الزم به توضیح اســت که این بازی هیچ شــباهتی به فوتبال واقعی ندارد و از قوانین آن پیروری نمیکند! در این بازی جذاب و ورزشــی، شــما یک فوتبال کامال متفاوت و منحصر به فرد را تجربه میکنید که هیچ شــباهتی به فوتبال در دنیای واقعی ندارد! در این بازی شما میتوانید در زمین بازی با بازیکنان حریف درگیر شــده و یا حتی آنان را کتک بزنید! هیــچ قانونی وجود ندارد! همچنین یک حالت داســتانی جالب نیز برای این بازی در نظر گرفته شــده که شــما میتوانید با تکمیل آن از تجربه این سبک از بازی فوتبال لذت ببرید. احتماال همه شما فیلم فوتبال شائولین را دیدهاید و با خودتان فکر کردهاید که اگر فوتبال اینطور بود چقدر خندهدار و مسخره میشد. این بازی کامال خنده دار اســت و شــما از اتفاقاتی که میتواند در یک بازی فوتبال بیقانون بیفتد کامال لذت میبرید! ایده برداشــتن قانون در نوع خود بســیار جالب است و باید به سازندگان آن برای خالقیتی که به خرج دادهاند تبریک گفت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.