ج ‌دول‌شماره‌074

Byte - - NEWS - رمز جد ر خانه حل جدول شماره 469 طراح جدول: شادی طباطبایی

(۸ افقی و ۲ عمودی) - (۴ افقی و ۱ عمودی) - (۵ افقی و ۷ عمودی) - (۹ افقی و ۷ عمودی) (۳ افقی و ۷ عمودی)

(opera)

بایتبه2نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديهاوحرف«ش»یا برايشهرستانيهارابهنشانی ارسالنمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

عمـود‌ی:

۱- نرم افزاری برای تحلیل- دزد اینترنتی ۲- شناســه اینترنتی- مادر ۳شــبکه- از میوه ها- مرورگر گوگل ۴- از شرکت های بزرگ تولید کننده بازی های رایانه ای- بی نظمی و هیاهو ۵- از سیســتم عامل های بسیار قدیمی- از انواع ماهی خوراکی ریز ۶- از ســخت افزارها- مکان و محل چیزی ۷- نرم افزاری جهت رایت سی دی- خالص و بدون غش- مخفف گوهــر ۸- کافی و اندازه- چاالک و ســریع- خاموش بودن چراغ آی دی ۹- از انواع حشرات بســیار ریز و گزنده- اولین مرتبه عددی- خانه بسیار بزرگ ۰۱- واحد اندازه گیری سطح معادل ۰۰۱ متر مربع- کپی کردن سی دی ۱۱- پروتکل انتقال فایل- ورم و برآمدگی محمدحســین‌صفری-‌بردیا‌زحمت‌کش-‌فاطمه‌خلیل‌خانی‌مریم خان‌بیکی‌علیرضــا‌الریمی-‌مهدی‌صانعــی-‌امیرعباس‌صانعی سمیر‌اخلیلی‌مطلق-‌ســیده‌صدیقه‌خرم-‌حمید‌رضا‌زحمت‌کش ضیاالدیــن‌ میرزایــی‌ ‌- الهــه‌ ثابــت‌ قــدم‌ -حیــدر‌ ضــروری-‌ زیبــا‌ جعفریــان-‌ مریــم‌ خــان‌ بیکــی حنیفه‌شــجاع‌الدین-‌زینب‌بابایی‌شــرف-‌یاسرشــجاع‌الدین مهدی‌خلیل‌خانی-‌صادق‌خلیل‌خانی-‌محمد‌کوهانی-‌مهدی‌قنبرزاده زینــب‌تفکــری-‌حســین‌عســگری-‌مجید‌صادقــی‌مقدم یاســر‌ســعادت‌نژاد-‌محمدجواد‌قنبــرزاده‌-‌وهــاب‌کوالیی ماه‌منیر‌ابراهیم‌پــور-‌آرین‌صانعی‌فرهاد‌فاطمی‌پور‌-احمد‌کالمی مهران‌بینائی-‌هادی‌بروشــکی-‌ســینا‌خلیلــی-‌آیدین‌نوری سوسن‌میرزایی‌علی‌حسین‌زاده-‌بیژنک‌چرانلویي-‌علیک‌چرانلویي هادی‌یارمحمــدی-‌اکبر‌خلیل‌خانی-‌ریحانه‌ســادات‌ماهبدزاده غالمحســن‌ گنــج‌ بخــش-‌ ســعید‌ محمدپــور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.