آیاکسبوکارشماهماستارتآپاست؟

Byte - - NEWS -

تا به حال در مورد خرید و فروشهای میلیون دالری در میان شرکتهای جهان فناوری زیاد صحبت کردهایم. در حال حاضر شرایط به گونهای است که سرویسهای بسیاری در سراسر جهان با ایدههای ناب به وجود میآیند و در مدتی کوتاه موفق میشوند مسیری صد ساله را یک شبه طی کنند. این روزها مقاالت بسیاری در رابطه با چگونگی راه اندازی یک استارت آپ موفق در سطح اینترنت منتشر میشوند و کاربران بسیاری رویاهای خود را در راه اندازی استارت آپی متفاوت جستجو میکنند. «استارت آپ» چند سالی میشود که در ایران نیز رونق پیدا کرده است. برگزاری رویدادهای مختلف و گردهماییهای متعدد در طول سالهای گذشته کمک کرده تا همزمان با دیگر کشورها، کاربران ایرانی نیز در تب و تاب استارت آپ راه انداختن قرار بگیرند. داشتن یک استارت آپ آنقدر جذاب است که بسیاری از ما حاضر هستیم هم اکنون از کار خود استعفا دهیم و به سمت راه اندازی کسب و کار خود روانه شویم. اما آیا قبل از انجام این کار، به عواقب آن فکر کردهایم؟ آیا به اندازه کافی نسبت به مفهوم استارت آپ آشنایی داریم؟ در ایران بسیاری از کاربران هنوز به درک درستی از مفهوم «استارت آپ» دست نیافتهاند و بیشتر درگیر و دار تب و تاب جهانی آن هستند. یکی از بزرگترین اشتباهات کانون کارآفرینی ایران و بقیه فعاالن حوزه استارتاپها، این بوده است که کمتر در مورد معنی یک کسب و کار استارتاپی بحث و گفتگو شده است و بسیار زیاد به معرفی استارتاپ ویکند، رویدادها و دورهمیهای مختلف توجه کردیم. نتیجهاش هم این شده است که یک گروه «استارتاپ» را با «استارتاپ ویکند» اشتباه میگیرند، و گروهی هم هستند که استارتاپها را یک جور مد روز میپندارند و به ارزشهایی که شروع کردن یک استارتاپ میتواند برایشان داشته باشد باور ندارند. در ادامه چند تعریف از استارت آپ خواهیم داشت: تعریف خیلی ساده یک استارتاپ: استارتاپ یک کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کار که بر پایه فناوری است، لزوما استارتاپ نیست، ولی همه استارتاپها به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژیهای جدید استفاده میکنند تا رشد باالیی داشته باشند و به تعداد کاربران باالیی برسند. اگر هیچ عالقهای به استارتاپها ندارید و تا صد سال دیگر هم نمیخواهید یک استارتاپ راه اندازی کنید، همین توضیح برای شما کافی است. توضیحات بهتر و دقیقتری هم هست که در ادامه خواهد آمد ولی همین توضیح کار شما را راه میاندازد. همانطور هم که میبینید، استارتاپها چیز عجیب غریبی نیستند که بعد از مدتی از «مد» بیفتند. تنها وقتی حباب استارتاپها خواهد ترکید که چه در ایران، چه در سیلیکون ولی، مشتریها از استفاده از تکنولوژی خسته بشوند. مثال اگر یکی از مشتریان ثابت آمازون با خودش فکر کند که، نه خرید از طریق سایت آمازون همچین هم خوب نیست و ترجیح بدهد سوار ماشین شده، در ترافیک بنشیند و به یک فروشگاه فیزیکی رفته و لپ تاپ جدیدش را حضوری با پول نقد بخرد. در آن حالت، احتمال سقوط استارتاپها بسیار باال خواهد بود. در غیر این صورت به از مد افتادن این کلمه امیدوار نباشید. توضیح قدری پیچیده تر یک استارتاپ: در کنار رشد سریع و نسبتا ارزان، امکانی که نرم افزار و فناوری به این کسب و کارها میدهد

Scalabity است، که مقیاس پذیری یا گسترش پذیری ترجمه شده است. مقیاس پذیری یکی از مهمترین شرطهای یک استارتاپ است که توضیح آن کمی سخت و به شرح زیر است: نا متناسب بودن رشد باالی یک کسب و کار، نسبت به هزینههای آن، مقیاس پذیری نام دارد. آنچه گفته شده به چه معنی است؟ یعنی اگر به فرض درآمد کسب و کار شما نسبت به سال گذشته ۰۱ برابر شده باشد ولی هزینههایتان ثابت مانده باشد، احتماال به مقیاس پذیری رسیدهاید.یا برعکس، اگر به فرض با ۲ برابر شدن درآمد کسب و کار شما، هزینههایتان نیز ۲ برابر شود، این کسب و کار مقیاس پذیر نیست. توجه داشته باشید مقیاس پذیر بودن یا نبود ربطی به موفقیت کسب و کار شما ندارد و در حالت دوم سود شما نیز قاعدتا ۲ برابر شده و کسب و کارتان رو به رشد و پیشرفت است. ولی مقیاس پذیر نیست. کسب و کارهایی که مقیاس پذیر نیستند، معموال خیلی زود به سقف میخورد. رستوران سر کوچه شما فقط ظرفیت پذیرایی از ۰۰۱ نفر را دارد. اگر آن رستوران بخواهد درآمد روزانه خود را ۲ برابر کند، باید یک شعبه دیگر با آشپز، میز و صندلی و گارسون جدید بزند که هزینههایش نیز ۲ برابر میشود. ولی استارتاپی مانند اینستاگرام را در نظر بگیرید که از صفر تا ۰۳ میلیون کاربر را در ۴۲ ماه طی کرد، ارزش یک میلیادر دالری را از فیسبوک گرفت، ولی کال ۳۱ تا کارمند بیشتر نداشت. هزینههای اینستاگرام نسبت به رشد و تعداد کاربرانش بسیار ناچیز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.