اینترنت در حال گذار از حجمی به نامحدود

Byte - - News - علیرضــا مظاهـری

ظاهرا یک انقالب دیگر در اینترنت کشــور در حال به وقوع پیوســتن اســت. مدل فــروش حجمی به خاطرهها سپرده میشود. نمیخواهیم ماجرای توقف فــروش اینترنت حجمی را خیلی بزرگ کنیم اما چرا خداحافظی با این نــوع فروش میتواند برای عرصه اینترنت کشــور جذاب باشــد؟ پیش از این کاربران در برخی از شــرکتها در ماجــرای فروش حجمی، گالیههایــی داشــتند. برای مثال حجــم خریداری شــده مصرف میشــد و به طور کامل نمیتوانستند از حجم مورد نظرشــان اســتفاده کنند. یا در برخی موارد حجمهای اضافه برای اســتفاده به قیمتهای باالتری عرضه میشدند و برخی از اوقات خرید یک سرویس جدید به صرفهتر بود. یا حتی کاربران برای اســتفاده از شرایط و قیمت بهتر مجبور بودند شبها در ســاعات خاصی به منظور اســتفاده از حجمهای رایگان، بیدار بمانند و کار خود را انجام دهند. توسعه سیستمهای پر مصرف اینترنتی مانند تلویزیونهای اینترنتی تــا حدی ناممکن بود چرا که کاربران برای اســتفاده از خدمات آن باید پــول زیادی تنها صرف اینترنــت میکردند و عموما حاضر بــه انجام چنین کاری نمیشــدند.از این روســت که میگوییم شاید یک انقــالب دیگر برای صنعت اینترنت کشــور در راه باشد و امیدواریم ضمن این که هزینهها در سطح متعادل حفظ شود، این اتفاق بتواند در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور باعث پیشرفت و توسعه گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.