لباس دوز

Byte - - News -

ایده های نو در زمینه طراحی لباس را بشناسید

وب ســایت بعدی این هفته لینکدونی درباره طراحی لباس است. در سایت انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، شما ضمن شناخت کلی طراحی البسه مختلف، با کتاب های متنوعی در این زمینه آشنا خواهید شد. این وب سایت باهدف ترغیب و تشویق طراحان و تقدیر از آنان، انتشار نشــریه در ارتباط با رشته طراحی لباس و پارچه، ثبــت آثار طراحان و پیگیری اجرای قانون کپی رایت، بررســی تدوین طرح جهت ایجاد تعرفه برای آثار طراحان، توجه به خالقیت و استقبال از ایده های نو در جهت طراحی لباس و پارچه راه اندازی شده است. همچنین در این سایت با انواع پارچه های دوران های مختلف تاریخی آشنا خواهید شد. www.iftda.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.