بافت قالی

Byte - - News -

قالی بافی را به صورت نوین و امروزی بیاموزید

لینکدونی سوم این هفته به هنر قالی بافی مربوط می شود. در وب سایت قالی بافی می توانید این هنر ارزشمند را همراه با فیلم های آموزشی فرا گرفته، با ابزارهای بافت قالی به صورت کامل آشــنا شده و نمونه نقشه های قالی را مشاهده کنید. همچنین در این وب ســایت می توانید پاسخ ســواالت خود در زمینه بافت فرش و قالی را دریافت کرده و از گالری تصاویر قالیبافان دیدن نمایید. عالوه بر موارد باال نرم افزار قالی بافی مخصوص اندروید نیز در ســایت وجود دارد. نمونه های فرش دستباف و طراحی نقشه فرش با فتوشــاپ دیگر بخش های این سایت را تشکیل می دهند . www.qalibafi.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.