نرم افزار پرتابل

Byte - - News -

درایورهای سیستم را بدون نیاز به نصب تغییر دهید

نرمافزار پیشــنهادی بعدی این هفته درباره برنامههای کاربردی پرتابل میباشد . نرمافزار قابل حمل یا به اصطالح عام پرتابل به نرمافزاری گفته میشــود که بدون نیاز به نصب بر روی سیســتم عامل، از روی لوح فشرده، یو اس بی درایو، حافظه فلش یا فالپی دیســک قابل اجرا باشد . این گونه از نرمافزارها تمامی خصوصیات نسخه نصبی خود را به همراه دارند و میتوان از آنها بر روی تمامی رایانهها بدون نیاز به نصب و اعمال تغییر در درایوهای سیســتم استفاده کرد. PortableApps.

‪com Platform‬ مجموعه کاملی از نرمافزارهای کاربردی پرتابل اســت که امکان اســتفاده از این نرمافزارها را بدون نیاز به نصب و تنها از طریق حافظههای ،USB سیستمهای ابری و حتی سیستم محلی برای کاربران فراهم میکند . این مجموعه تمامی نرمافزارهای کاربردی را به صورت رایگان با امکان به روز رســانی شــامل میشود. حجم فایل : ۰86۷ مگابایت www.portableapps.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.