‪Task manager‬ در ویندوز 10

Byte - - News -

در ویندوز ۰۱ ابزار کاربردی تسک منیجر، تغییرات جالبی داشته است که شاید شما به آن دقت نکردهباشید.بیشترافرادباگرفتنکلیدهایترکیبی اینبرنامهرابازکردهوسریعا

‪Alt+ Crl+Del‬ برنامههایمشکلداررامیبندند.اماشایدبدنباشدکهبیشتربا وامکاناتی

‪task manager‬ که در اختیار شما قرار میدهد، آشنا شوید. تسک منیجر نهتنها اجازه مدیریت پروسهها را به شما میدهد، بلکه ابزارهای کاربردی مختلفی برای نظارت بر کارایی و تخصیص منابع سیستم در اختیارتانقرارمیدهد.بامراجعهبهتب بهمواردزیردسترسیخواهیدداشت:

Performance نظارتبرمنابع:درپایینپنجرهبرروی کلیککنیدتاوارد

‪Open Resource Monitor‬ بخش نظارت بر منابع شوید. در این محیط میتوانید به صورت پیشرفته، دادههای درلحظه در خصوص سیستمتان را مشاهده کنید. دادههایی پیرامون ریسههای در حال استفاده، زمان پاسخگویی دیسک و... . حالتهای مشاهده:با راستکلیک بر روی نوار سمت چپ صفحه و انتخاب

‪Hide graphs‬ میتوانیدنمودارهایموجوددرنواررامخفیکنیدوباانتخاب نیزتنهانوار

‪Summary view‬ را مشاهده خواهید کرد. همچنین میتوانید در فضای پنل سمت راست، راستکلیک کنید و

را انتخاب کنید تا تنها محتوای پنل سمت راست نمایان شود. ‪Graph summary view‬ اطالعات لحظهای:با راستکلیک بر روی هر یک از منابع (همانند یا )Memory و

CPU انتخاب میتوانید اطالعات لحظهای هر منبع را کپی کنید و در محل دلخواه

‪Paste Copy‬ نمایید. این اطالعات هنگامی که میخواهید از شخص دیگری برای حل مشکل کمک بگیرید بسیار مفید خواهند بود. ریز اطالعات شبکه:کارت شبکه خود را انتخاب کنید، سپس در پنل سمت راست، راستکلیککنیدو راانتخابکنید.دراینصفحهریزجزئیات

‪View network details‬ مربوط به شبکههمانند سرعت لینک، بایتهای ارسالی و دریافتی ...و قابل مشاهده خواهد بود. سایر اطالعات مفید:هر منبع، جزئیات جالبی را در خود گنجانده است. همانند زمان باال بودن سیستم در ،CPU اسالتهای رم در ،Memory سرعت خواندن و نوشتن در و... .

Disk به طور پیش فرض تب در تسک منیجر ویندوز ۰۱ شامل ٥ ستون است: Disk،

Process ‪Memory، CPU،‬ و .Network این ستونها مهم ترین جزئیات و اطالعات را در Name اختیار شما قرار میدهند اما اگر مایل هستید به جزئیات بیشتری دست پیدا کنید در محدوده این سر ستونها کلیک راست کنید. سپس مشاهده خواهید کرد که ستونهای دیگر هم وجود دارند که غیر فعال هستند این ستونهای اضافی به ترتیب زیر هستند: :Type بیان گر نوع پردازش :Status بیان گر وضعیت پردازش :Publisher بیان گر ناشر پردازش:PIDبیانگرشناسهپردازش :نامفایلاجرایی

‪Command Process Name‬ :Line بیان گر فرمان و پارامترهای استفاده شده در هنگام اجرای پردازش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.