فوکوس خودکار دوربین چگونه کار میکند

Byte - - News - رضا رهنمای مقدم

امـروزههمهدوربینهای بهسیسـتمپیشـرفته DSLR فوکـوس خـودکار مجهـز هسـتند. مهـم نیسـت کـه دوربیـن شـما چـه امکاناتـی دارد امـا قطعـا فوکـوس اتوماتیـک بخشـی جدانشـدنی از دوربینهـای امـروزی اسـت امـا آیـا تـا بـه حـال بـه ایـن فکـر کردهایـد کـه دوربین چطور بدون داشـتن دانش و توانایی مغز انسـان میتوانـد بـا دقـت بسـیار بـاال فوکـوس کنـد؟ در واقع سیسـتم فوکـوس خـودکار از الگوریتمی بسـیار پیچیده اسـتفاده میکنـد کـه دانسـتن در مـورد آن بـد نیسـت. نکتـه جالـب ایـن کـه حتـی انسـان هـم نمیتوانـد به سـرعت خـود دوربیـن ایـن کار را انجـام دهـد چـرا که فوکـوس به صورت دسـتی یک عمل مکانیکی اسـت و عـالوه بـر این به دید خـود فرد هم بسـتگی دارد. اما در ابتدا بد نیسـت بدانیـد که فوکوس خـودکار دوربینهای مختلـف از الگوریتمهـای متفاوتی اسـتفاده میکنند که ایـنالگوریتمهـابهدودسـته و قابل

‪Passive active‬ تقسـیم بندی هستند. درسیسـتم دوربیـنشـمایـکنـورقرمـزبـه

active سـوژه شـما میتابانـد و از زمـان رفـت و برگشـت نـور فاصلـه بـا سـوژه را تعییـن میکنـد. بـا دانسـتن فاصله دوربیـن میتوانـد بـه لنـز فرمان دهـد در چـه موقعیتی قـرار بگیـرد . آنچـه در مـورد روش خـوب

Active اسـت ایـن اسـت کـه حتـی در موقعیتهایـی بـا نـور بسـیار کـم هـم بـه خوبـی کار میکنـد در صورتیکـه در سیسـتم معمـول ،)passive( در نـور کـم فوکـوس اتوماتیـک به سـختی صورت میگیرد و حتـی در برخی مـوارد غیـر ممکـن اسـت. امـا بـدی سیسـتم

Active ایـن اسـت کـه فقـط میتـوان بـرای سـوژههای ثابت و در فاصلـه نزدیـک تـا حـدود ٦ متـر از آن اسـتفاده کـرد.امـافوکوسبـهشـیوه کامـالمتفاوت

Passive اسـت. در ایـن روش یـا دوربیـن از سنسـورهای ویژهای اسـتفاده میکنـد که از طریـق آنها میتواند کنتراسـت را از نـور وروی بـه دوربیـن تشـخیص دهـد ( در ایـن صـورتگفتهمیشـوددوربیـنازفوکـوس و

passive راهـکارتشـخیصفازیـاهمـان ،

‪phase detection‬ اسـتفاده میکنـد) و یـا از خود سنسـور برای تشـخیص کنتراسـت در عکس اسـتفاده مینماید( کـه این راهکار را تشـخیص کنتراسـت یـا

‪contrast detection‬ میگویند). اما مفهوم تشـخیص کنتراسـت چیسـت؟ به زبـان سـاده باید بگوییم کـه دوربین به دنبال شـارپنس زیـاد در منطقـهای خـاص میگـردد. اگـر شـارپنس به انـدازه کافی زیاد نباشـد سیسـتم فوکوس خـودکار لنز را آنقـدر جابه جـا میکند تا آن میزان شارپنس/کنتراسـتی کـه بـرای فوکـوس الزم اسـت بـه دسـت بیـاورد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه در این سیسـتم بـرای فوکوس مناسـب حتما باید کنتراسـت کافی وجود داشـته باشد تا فوکـوس به خوبی انجام شـود و زمانی کـه بر روی یک دیوار سـفید با این سیسـتم سـعی به فوکـوس میکنیم دوربیـن به سـختی فوکوس را انجـام میدهد. در ضمن اگـردوربیـنشـماچـراغبـانـام درجلـوی

‪Af Assist‬ دوربیـن دارد، بـه معنـای اسـتفاده از سیسـتم

active نیسـت. بلکـه تنها بـرای کمک بـه سیسـتم

passive اسـت و ماننـد یک چـراغ قوه عمل میکند و نه بیشـتر. بسـیاری از دوبینهـای ارزان قیمـت و یـا دوربینهـای خانگـی و موبایلهـا از سیسـتم فوکـوس

passive بـاراهـکار اسـتفادهمیکننـد.

‪contrast detection‬ چـوندرسیسـتم بایـدنـوربـه

‪contrast detection‬ سنسـوربرسـددرواقـعدردوربینهـای زمانی

DSLR کـه آینـه بـاال اسـت(در حالـت )Live از ایـن

view سیسـتم اسـتفاده میشـود. امـا سیسـتم تشـخیص فاز بـرای فوکـوس بـر روی اجسـام متحـرک بسـیار عالی عمـل میکنـد، آنچـه جالـب اسـت بدانیـد این اسـت کـه سیسـتم تشـخیص کنتراسـت دقیقتـر از سیسـتم تشـخیص فـاز عمـل میکند اما نیـاز به زمان بیشـتری دارد. دوربینهـای مـدرن بـدون آینه امـروزی از ترکیب این دو روش اسـتفاده میکنند و نتایج بسـیار خوبی هم ارائـهمیدهندبهعنـوانمثالدوربیـن ،sony

a6300 ٥۲۴ نقطـه فوکـوس خـودکار از نـوع تشـخیص فاز بر روی سنسـور خود تعبیه کرده اسـت، این در حالی اسـت کـه تنهـا۱۱نقطـهقابلفوکـوسازنوع

nikon3400 تشـخیص فاز بر روی سنسـورهای جدای خـود دارد. اما نقـاط فوکوس هـم در دو نوع مختلف وجـود دارند. نقاط فوکـوس عمـودی و نقاط فوکوس ضربـدری، اما تفاوت ایـن دو نقطـه فوکـوس چیسـت؟ در واقع سنسـورهای عمـودی تنهـا یک بعدی هسـتند یعنی توان تشـخیص کنتراسـت بـر روی یک خط عمـودی را دارند در حالیکه سنسـورها ضربدری توان تشـخیص کنتراست در دو بعد یعنـی هم خطـوط عمـودی و هم خطـوط افقـی دارند. در واقـع سنسـورهای ضربـدری ترکیـب دو سنسـور هسـتند بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تولیـد کننـدگان دوربیـن در مشـخصات دوربیـن قیـد میکننـد که چند تـا از سنسـورهای فوکوس از نوع ضربدری اسـت. تعداد بـاالی سنسـورهای ضربـدری باعـث میشـود دوربین در زمـان کمتـری موفـق بـه انجـام فوکـوس شـود که بـه خصـوص در عکاسـی حیـات وحـش و یا عکاسـی ورزشـی کـه بـا حرکـت زیـاد همـراه هسـتند، اهمیـت ویـژهای دارد. معمـوال نقطه فوکوس وسـط دوربین هم از نـوع ضربدری اسـت. در ضمن کیفیت این سنسـورها هـم کامـال بـا هـم متفـاوت هسـتند بـه عنـوان مثـال تنهاسنسـورضربـدریدوربیـن بهمراتب

‪canon 6D‬ قویتـر و بهتـر از بسـیاری از دوربین های مشـابه عمل میکنـد و میتوانـد در نـور بسـیار کـم هـم با سـرعت مناسـبی فوکـوس کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.