آینده روشن دوربینهای بدون آینه

Byte - - News -

دوربینهای امروزی از لحاظ فناوری فیزیکی ثبت تصویر تقریبا تفاوتی با DSLR

ها ندارند. اشتباه نکنید، فناوریهای زیادی مانند فوکوس خودکار و سنسورهای SLR پیشرفته دیجیتال و ... به دوربینها اضافه شده است اما بدنه اصلی همچنان برپایه همان سیستم قدیمی است. آینهای که جلوی سنسور (در ها فیلم) قرار دارد و

SLR نور را به ویزور تابانده تا عکاس بتواند فریم را ببیند و قاب بندی کند که در ضمن گرفتن عکس باال میرود و نور را به سمت سنسور هدایت میکند. اما با ظهور دوربینهای بدون آینه، فناوری بیشتر از پیش خودش را نشان داد که اولین تاثیر آن کوچک شدن دوربین بدون نیاز به کوچک کردن سنسور بود. دوربینهای بدون آینه مشکالت خاص خود مانند پدیده و ... را داشتند اما با گذر زمان و پیشرفت

ghosting فناوری امروزه این دوربینها در بسیاری از موارد حتی از های معمول سبقت

DSLR گرفتهاند و احتماال آنها را هم کنار خواهند زد. همانطور که در مقاله اصلی همین صفحه بیان شد دوربینهای بدون آینه از سیستم فوکوس بسیار پیشرفتهای استفاده میکنند که ترکیبی از سیستم تشخیص فاز و تشخیص کنتراست بر روی سنسور است. شاید باور نکنید اما امروزه دوربینهای بدون آینه حتی در انجام فوکوس دستی همبهترعملمیکنند.بااستفادهاز شمامیتوانیددرفوکوس

‪focus peaking‬ دستی هم از دوربین کمک بگیرید و از فوکوس خود اطمینان حاصل کنید. در این روش دوربین محلهایی که فوکوس هستند را برای شما هایالیت میکند و در نتیجه شما به راحتی میتوانید تشخیص دهید کجای تصویر شارپنس خوبی دارد. این روش زمانی بسیار کاربرد خود را نشان میدهد که شما از لنزهایی با دیافراگم باز استفاده میکنید در اینجاست که مزایای استفاده از ویزور الکترونیکی خودنمایی میکند (هر چند که هنوز زمان زیادی الزم است که عکاسها ویزور الکترونیک را به ویزور معمولی ترجیح دهند). نکته دیگر سرعت شاتر بسیار باالی دوربینهای بدون آینه و توانایی عکاسی پیاپی آنها است به طوری که میبینید دوربینهای بدون آینه معمولی گاهی توانایی عکاسی پیاپی بیش از دوربینهای پیشرفته با آینه دارند! نکته دیگر که از اهمیت زیادی هم برخوردار است وزن و حجم دوربین است. یک دوربین بدون آینه بسیار سبکتر از مدل آینه دار است البته همچنان به علت تنوع کم لنزهای دوربینهای بدون آینه طرفدارهای دوربینهای کالسیک بیشتر است اما انتظار میرود این مشکل هم با گذر زمان مرتفع گردد. باید دید سازندگان دوربینهای کالسیک همچنان به روند خود ادامه خواهند داد یا برای مقابله با این نسل جدید دوربینها تغییرات اساسی ایجاد خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.