پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - News -

سالم بایت، اگر امکان دارد راهی را آموزش دهید که با استفاده از آن نویزی که در هنگام پخش صدا توسط اسپیکرهای USB به وجود میآید، را بتوان برطرف کرد. اگر رایانه یا لپتاپ خود را به یک اسپیکر با پورت متصل کرده باشید،

USB احتماًال به صدای نویز ویزویزمانند آن عادت کردهاید! مشکل نویز اسپیکر در هنگام حرکت دادن ماوس و یا اسکرول کردن صفحات وب، یکی از مشکالت برخیازمدلهایاسپیکرهای (همانند )Geniusمیباشد.

‪SP-U115 USB‬ این مشــکل یک راه حل ســاده دارد که در این ترفند آن را برای شما بازگو مینماییم. دلیل این اختالل تداخل سیگنالهای صدا با سیگنال تغذیه ٥ ولت است. تغذیه ٥ ولتی این اسپیکرها را میتوان از پورت خود رایانه یا لپتاپ

USB گرفت، ولی دقیقا مشکل از همینجا شــروع می شود. برای حذف نویزهای ناخواسته این اسپیکرها میبایست از یک منبع تغذیه ٥ ولت جداگانه استفاده شود و ولتاژ تغذیه نباید از کیس کامپیوتر و یا لپتاپ تأمین گردد. با اتصال کابل تغذیه اسپیکر به منبع تغذیه جداگانه ٥ ولتی، این مشکل کامال حل خواهد شد. سالم بایت، برای راه اندازی مجدد اکسپلورر ویندوز در ویندوزهای 8 و ۰۱ چه راهی را پیشنهاد میکنید؟ اگر شما از ویندوز ۸، ویندوز ۱/۸ و یا ویندوز ۰۱، استفاده می کنید میتوانید ویندوزاکسپلورررابهطورمستقیماز راهاندازیمجدد ‪Task Manager‬ کنید. این یک راه ساده برای راهاندازی مجدد ویندوز اکسپلورر میباشد. در واقع مایکروسافت یک گزینه جدید برای راه اندازی مجدد ویندوز اکسپلورر در ویندوز۸ونسخههایپسازآناضافهکردهاست. ‪Task Manager‬ برای انجام این ترفند به سادگی این مراحل را دنبال کنید: بر روی Taskbar راستکلیککنیدوگزینه راانتخابکنید.شماهمچنین ‪Task Manager‬ میتوانیدبهطورمستقیمبافشاردادنکلیدهای برنامه Ctrl+Shift+Esc رااجراکنید.حالبهزبانه بروید.سپس ‪Processes Task Manager‬ را بیابید. به محض این که بر روی آن کلیک کنید، ‪Windows Explorer‬ یکدکمهجدید درگوشهپایینسمتراستپنجرهظاهرمیشود Restart که با کلیک بر روی آن امکان راهاندازی مجدد اکســپلورر فراهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.