نرم افزار کمکی برای آیفوندارها

Byte - - News -

معمـوال افـرادی کـه جـذب گوشـیهای آیفـون میشـوند، بعـد از مدتـی از بسـته بـودن سیسـتم عامـل ایـن گوشـی شـکایت میکننـد. این سیسـتم عامـل محدودیتهـای خـاص خـودش را دارد و بـه کاربرانـش اجـازه نمیدهـد بـه سـادگی هـر کاری را انجـام دهنـد. همیـن ماجـرا باعـث شـده اسـت کـه در زمـان خریـد گوشـیهای اپـل کاربـران بـه ایـن نکتـه توجـه ویژهای نشـان دهنـد و به خاطـر همین محدودیتهـا در بسـیاری از مواقـع ترجیـح دادهانـد تـا یـک گوشـی اندرویـدی بـرای خـود انتخـاب کننـد.سیسـتمعامـل علیرغـمپیشـرفتهای

iOS بسـیار خوبـی کـه طـی ایـن سـالها حاصل کـرده، همیشـه بـا محدودیتهـای عجیبـی مواجـه بـوده اسـت. اپلیکیشـن پیـش فـرض مخاطبیـن یکـی از بخشهایـی اسـت که محدودیتهـا در آن بیشـتر از جاهـای دیگـر خـود را نشـان میدهنـد. بر خالف شـماره گیـر پیـش فـرض اندرویـد کـه تقریبـا تمام احتیاجـات کاربـران را بـرآورده میکنـد، اپلیکیشـن مخاطبیـن بـه خاطـر امکانـات ابتدایـی و

iOS محـدود خـود همیشـه عاملی بـوده تا کاربـران برای مدیریـت بهتـر ایـن بخش بـه اسـتفاده از اپهـای شـخص ثالـث رو بیاورنـد. یکـی از عجیبتریـن ایـن محدودیتهـا ایـن اسـت کـه بـا اپ مخاطبین

نمیتـوان افـراد را بـه صـورت دسـته جمعـی iOS حذف کـرد، بلکه بـرای پـاک کـردن بـه طـور مثال ۰۰۱ مخاطـب بایـد ایـن کار را صـد مرتبه بـرای هر کـدام بـه طـور جداگانـه انجـام داد. اما خوشـبختانه اپلیکیشـنهایی همچـون

‪+Delete Contacts‬ ایـن محدودیتهـا را از سـر راهتـان بـر میدارنـد. بـه لطـف ایـن برنامـه کاربـردی نـه تنهـا میتوانیـد چندیـن فـرد را بـه طـور همزمـان از فهرسـت مخاطبیـن پـاک کنیـد، بلکـه امـکان مدیریـت بهتـری بـر مخاطبـان خـود خواهیـد داشـت.

میتوانـد در کسـری از ثانیـه ‪+Delete Contacts‬ از تمـام مخاطبان شـما نسـخه پشـتیبان گرفته و آن را بـه ایمیل یا حسـاب گـوگل درایوتان بفرسـتد. اگر بـه هر دلیلـی تمایل به پشـتیبان گیـری در آی کلود نداشـته باشـید مطمئنـا این قابلیـت را بسـیار مفید و کاربـردی خواهیـد یافـت. همانطـور کـه میدانیـد، همـگام سـازی مخاطبـان از چنـد منبـع (آی کالد، جیمیـل، یاهـو و )... علیرغـم مزایایـی کـه دارد، میتوانـد چندیـن کپـی مشـابه از یـک مخاطـب را در فهرسـت افراد شـما ایجـاد کنـد؛ کپیهایـی کـه بعضـی از آنهـا حتـی شـماره تلفـن هـم ندارنـد و صرفـا یـک آدرس ایمیل هسـتند.

بــرای یافتــن ســریع ایــن ‪+Delete Contacts‬ مخاطبان هم به شــما کمک میکند. حتی میتوانید به کمک آن مخاطبان بدون نام، بدون ایمیل و بدون آدرس را هم بیابید تا از درون اپلیکیشــن به سرعت اطالعات موارد ناقص را تکمیــل کنید. البته وظیفه این اپلیکیشــن تنها یافتن موارد تکراری نیست و در ترکیب کــردن آنها نیز به کمکتان میآید. اگر برای مدیریت مخاطبان تلفنیتان به دنبال ابزار کاربردیتر از امکانات پیش فرض میگردید، شــک نکنید

iOS کهاپرایــگان میتواندیکی

‪+Delete Contacts‬ از بهترین انتخابهای شــما باشد. تا بدون دردسر با محدودیتهای کناربیایید.

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/deletecontacts+/id590198443?mt=8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.