هیجان با ماشینها

Byte - - News -

در دسته بازیهای پرهیجان معموال بازیهایی که به مسابقه با ماشینها مربوط میشوند، جذابیت بیشتری دارند. در گذشته بازیهای مانند سری مورد عالقه و توجه افرادی که

NFS هیجان دوســت دارند، قرار میگرفت. امــا در حال حاضر بازیهای بسیار متفاوت و متنوعی برای پلتفرمهای مختلف طراحی شده است. این هفته قصد داریم یکی از بازیهای پرطرفدار این دســته را به شــما معرفی کنیــم. این بازی

نــام دارد و جزو محبوبترین بازیها ‪Micro Machines‬ در میان گیمرها شناخته شده است. در این بازی شما کنترل خودروهای مســابقهای را در اختیار خواهید داشت و در این میان باید به وسیله این خودروها در ۸۱ مسیر کامال متفاوت و جــذاب به رقابت با دیگر بازیکنان بپردازید. با هر پیروزی که به دست آورید جایگاه شما در لیدربورد بازی افزایش پیدا خواهد کرد و این شــانس در اختیار شما گذاشته میشود تا با بازیکنان حرفهایتری بازی کنید. آخرین نســخه از این بازی دارای ۷۷ مدل خودروی کامال متفاوت اســت و شما قادر خواهید بود با انتخاب یکی از مدلها وارد میدان مسابقه شوید و از مسیرهایی شامل سینک آشپزخانه، میز بیلیارد، اتاق اسباب بازی و ... به راندن خودروی خود بپردازید. این بازی ساختهشرکت میباشدودرعرضمدت

CHILLINGO زمان بسیار کوتاهی توانسته محبوبیت قابل توجهی به دست آورد. در طول انجام بازی میتوانید در رقابتهای خود از انواع و اقسام ســالحها برای نابودی دشمنان خود استفاده کنید.

https://goo.gl/d8AD6a

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.