ج ‌دول‌شماره‌174

Byte - - News - رمز جد ر خانه حل جدول شماره ۰۷4 طراح جدول: شادی طباطبایی

(٥ افقی ۴ عمودی) - (۱۱ افقی ٩ عمودی) - (۰۱ افقی ۲ عمودی) - (٣ افقی و٦ عمودی) )Tango( بایتبه۲نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره 999۰۰۰۲ قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديهاوحرف«ش»یا برايشهرستانيهارابهنشانی ارسالنمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است. حنیفه‌شــجاع‌الدین-‌زینب‌بابایی‌شــرف-‌یاسرشــجاع‌الدین مهدی‌خلیل‌خانی-‌صادق‌خلیل‌خانی-‌محمد‌کوهانی-‌مهدی‌قنبرزاده زینــب‌تفکــری-‌حســین‌عســگری-‌مجید‌صادقــی‌مقدم ضیاالدیــن‌میرزایــی‌-‌الهــه‌ثابت‌قــدم‌-حیدر‌ضــروری -‌ زیبــا‌جعفریــان-‌مریــم‌خان‌بیکــی‌محمدحســین‌صفری -‌ بردیا‌زحمت‌کــش-‌فاطمه‌خلیــل‌خانی‌-‌مریم‌خــان‌بیکی‌-‌ علیرضــا‌الریمــی-‌مهــدی‌صانعــی-‌امیرعبــاس‌صانعــی سمیر‌اخلیلی‌مطلق-‌ســیده‌صدیقه‌خرم-‌حمید‌رضا‌زحمت‌کش یاســر‌ســعادت‌نژاد-‌محمدجواد‌قنبــرزاده‌-‌وهــاب‌کوالیی ماه‌منیر‌ابراهیم‌پــور-‌آرین‌صانعی‌فرهاد‌فاطمی‌پور‌-احمد‌کالمی مهران‌بینائی-‌هادی‌بروشــکی-‌آیدین‌نوری‌سوســن‌میرزایی‌ علــی‌حســین‌زاده-‌بیژنــک‌چرانلویــي-‌علیــک‌چرانلویي هادی‌یارمحمــدی-‌اکبر‌خلیل‌خانی-‌ریحانه‌ســادات‌ماهبدزاده غالمحسن‌گنجب‌خش-‌سعید‌محمدپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.