عینک واقعیت افزوده اپل

Byte - - News -

عینک واقعیت افزوده اپل محصولی حتی بزرگتر و انقالبــی تــر از آیفون خواهد بــود. بر همین اساس است که هر خبری در مورد این محصول به شدت مورد توجه قرار می گیرد. اگر برخی از ویژگی هــای ظاهری و قابلیت های این گجت تا حدودی آشــنا به نظر می رسند، به خاطر این اســت که اکثر آنها پیش از این توسط گوگل و عینک واقعیت افزوده گوگل گلس رونمایی شده بودنــد. البته کمپانی اپل نیز چند ســال پیش با تصاحــبکمپانی عالوهبــردراختیار

Metaio گرفتن پتنت های مشــابه صاحــب یک رابط کاربری برای پوشــیدنی های مبتنی بر واقعیت افزوده نیز شــده بود.همانطور که در تصویر می بینید به نظر می رســد که بــرای اعمال برخی کنترل ها و انتخاب گزینه ها کاربر می بایســت از انگشت خود به عنوان نشانگر ماوس استفاده کند. در اینجا نمایشگری برای لمس وجود ندارد و ظاهرا دوربین نصب شــده روی لنز است که مسیر حرکت انگشت کاربر و محل کلیک آن را تشخیص خواهد داد.هنوز نمی توان در خصوص نحوه استفاده اپل از این پتنت اظهار نظر کرد، اما می توان مطمئن بود که تا پایان سال ۸۱۰۲ یا ابتدای سال ٩۱۰۲ شاهد معرفی محصولی کامال هیجان انگیز از این شرکت باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.