آمازون وارد میشود

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

درحالیکه آمازون خودش را برای گزارش سه ماهه دوم کسب درآمد آماده میکند، چشمها همه به دنبال میزان رشــد درآمد و همینطور میزان فروش ناخالصی این شرکت است. شرکت آمازون که میتوان آن را نیروگاه تجارت الکترونیکی هم نامید، بهطور چشمگیری حضورش را در عرصه پرداختهای دیجیتال توســعه و گسترش داده است. البته درست است که این موضوع، بخش اصلی کسبوکار آمازون را شامل نمیشود، اما با اینحال این قســمت از فعالیتهایش نیز آماده رشد و توسعه بیشتر و مداوم است. آمازون با استفاده از آمازون پی، روش ساده و امنی برای انجام پرداختهای آنالین توسط مصرفکنندگان و دریافت پرداختها توسط فروشــندگان ارائه داد. کاربران میتوانند تجربه انجام پرداختی امن و بدون اصطکاک داشــته باشــند و در زمان خرید از وبسایتها، تنها با یک کلیک و ارائه اطالعات پرداخت خود که روی حســاب آمازونشــان ذخیره است، پرداخت خود را انجام دهند. این غول تجارت الکترونیکی امکان انجام پرداختهای درون فروشــگاهی ازطریــق آمازونپی را نیز برای مصرفکنندگان فراهم کرد. این قابلیت جدید به کاربران این امکان را میدهد تا ازطریق اپلیکیشن آمازون بتوانند سفارش و پرداخت کاالی درون فروشگاهی داشته باشند. رستوران آمریکایی ،TGI نخستین فروشندهای خواهد

Friday بود که این شیوه پرداخت را خواهد پذیرفت. درواقع، آمازون با اینکار و تغییر عادات رفتاری مصرفکنندگان به سمت استفاده از اپلیکیشن آمازون برای انجام خریدهایشان، بازیگران ســنتی عرصه پرداخت را هم در تنگنا قرار داد. مصرفکنندگان این امکان را دارند تا به حســاب آمازون خود پول نقد اضافه کنند و همچینین جایــزه هم دریافت کنند. آمازون سرویســی را معرفی کرد که به وسیله آن، مشــتریان میتوانند در برخی فروشگاههای منتخب، به حســاب آمازون خود پول نقد اضافه کنند؛ درست مانند زمانی که افراد برای خواباندن پول به شعبه بانک مراجعه میکنند. البته به دنبال این کار، جوایزی هم برای افراد در نظر گرفته شــده است. برای مثال در انگلستان، این امکان برای اعضای اصلی درنظر گرفته شــده است که هر زمان که از طریق کارت نقدی و یا حساب بانکی خود، پولی به حســاب آمازونشان واریز کنند، دو درصد از این مبلغ به خودشان بازگردد. با این کار، افراد اشــتیاق بیشتری نسبت به واریز پول به حساب آمازون خود داشتند و میزان کاربرانی که از طریق آمازون پرداختهای آنالین و درون فروشــگاهی انجام میدادنند بیشتر و بیشتر شــد و به مراتب کســب درآمد آمازون از تراکنشها هم روزبهروز افزایش یافت. آمازون سرویسهای بانکی سنتی مانند وام هم دارد که بیش از پیش بین مردم محبوب میشود. شرکت آمازون سال گذشــته چیزی حدود یک میلیارد دالر وام ارائه کرده است. آمازون مشــتریان خودش را دارد. این شــرکت کاربران زیادی دارد. در آمریکا، از هر چهار تلفن هوشمند، روی سه دستگاه، اپلیکیشن آمازون نصب شده است و برنامه وفاداری این شرکت به تنهایی در ایالت متحده حدود ۰8 میلیون عضو دارد و آمازونپی نیز بیش از ۳۳ میلیون کاربر دارد. ســرمایه دارد. آمازون نهتنها حجم زیادی از فروش را در ســه ماهه دوم سال 7۱۰۲ به خود اختصاص میدهد و انتظار افزایش فروش ۶۱ تا ۴۲ درصدی که میشــود معادل ۵۳ تا 7۳ میلیارد دالر دارد، بلکه تمایالت زیادی در سرمایهگذاری روی فرصتهای موجودآیندهدارد.تصاحبسوپرمارکتهایزنجیرهای بهارزش7/۳۱

‪Whole Foods‬ میلیارد دالر، نمونهای از این فرصتهای موجود اســت. شــرکت آمازون زیرساختهای الزم برای ســاخت سریع شــبکه پرداخت را دارد. ســرویس وب آمازون ،)AWS( که از راهکارهای مبتنی بر کلود شرکت است، این قابلیت را دارد که به فرایند پرداخت رسیدگی کند.براســاسگزارشهاوتحقیقات ،Synergyدرســهماههاولسال

Research 7۱۰۲، سرویس ،AWS توانست ۳۳ درصد بازار کلود جهانی را تحت کنترل بگیرد که این میزان حتی بیشتر از شرکتهایی مانند مایکروسافت، گوگل، ،IBM علیبابا و اوراکل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.