اینترنت بازتعریف شد

Byte - - News -

هفته گذشــته اینترنت نامحدود باز هم بازتعریف شد و این بار نام اینترنت اتصال محور را به خود گرفت. مدتی است که طرح توقف فروش حجمی اینترنت مطرح شده و از همان ابتدا که این مســئله عنوان شد، پیشبینی میشد که امکان ارائه نامحدود اینترنت (در اینجا منظور از اینترنت همان ترافیک بینالملل است؛ هر چند برای ترافیــک داخلی که از آن به عنــوان اینترنت ملی یاد میشــود، در بازتعریف جدید هم سقف در نظر گرفته شده است) به کاربران وجود ندارد چرا که به این میزان اینترنت در کشــور وجود ندارد. حاال در بازتعریف جدید یعنی همان اینترنــت اتصال محور، وقتی به تعاریف و جدولها نگاه میکنیم باز هم تغییری نسبت به گذشته نمیبینیم. برای مثال در یکی از تعرفهها اینترنت ۲۱۵ تا ۲مگابیت بر ثانیه با ســقف ۰۱ گیگ برای ترافیک بینالملــل و ۰۲ گیگابایت ســقف اینترنت ملی، چه تغییری با گذشته داشــته است؟ فقط حجم کمی زیاد شده و البته قیمت تعرفه کمی باال رفته است. این تعرفه ۰۲ هزار تومان درنظر گرفته شــده است. این درحالی اســت که پیش از این بدون محدودیت ســرعت تا ۳ گیگابایت در اینترنــت همراه، مبلغی در حدود ۰۰۰۵۱ تومان به طور متوســط در بین اپراتورها در نظر گرفته شــده بود. در مقایسه این دو تعرفه، حجم اضافه شده، کمی از سرعت کم شــده و در نهایت کمی به هزینه تعرفه اضافه شــده اســت. وقتی از تعریف نامحدود به بازتعریف اتصال محور رفتیم، انتظارمان خیلی بیشتر از این تغییرات شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.