مرورگرهای برتر سال 2017

IE Edge بررسی سهم مرورگرها در ماه میالدی گذشته

Byte - - News -

در ماه گذشته میالدی سهم مرورگرهای و با کاهش روبرو شد. اگرچه این روند کاهشی از مدت ها پیش آغاز شــده است اما مقدار افت مجموع سهم این دو مرورگر نســبت به ماه های گذشته کمتر می باشد.

مرورگرهای مایکروسافت در سراشیبی

بــراســاسگــزارش تعداد

‪Net Applications‬ کاربران رایانه های شــخصی که از مرورگرهای

IE و استفاده می کنند ۳ دهم درصد کاهش پیدا

Edge کرده و مجموع ســهم آن ها به ۲.۲۲ درصد رسیده اســت. این میــزان کاهش، کمتریــن مقدار اعالم شــده از ماه مارس ســال 7۱۰۲ می باشد. کاهش ســهم چندان جای تعجب ندارد چرا که این

Edge مرورگر به عنوان پیش فرض در ویندوز ۰۱ تعریف شده اســت و در ماه جوالی ســال جاری میالدی تنها ۰۲ درصــد از کاربران ویندوز ۰۱ از به

Edge عنوان مرورگر اصلی اســتفاده کرده اند. این مقدار در مدت مشابه ســال گذشته ۴۲ درصد بوده است. از دست دادن ســهم مرورگرهای مایکروسافت به نفع رقبای این شرکت شــده و در این میان گوگل کروم حدود دو سوم از سهم بازار مرورگرها را از آن خود کرده اســت. ســهم این مرورگر در ماه گذشته میالدی به 8.۹۵ درصد رسید و در 7 ماهه اول سال ۶۱۰۲ حــدود 8۵ درصد از بازار مرورگرها را به خود اختصاص داد.

رتبه بندی مرورگرها

اگــر وضعیــت مرورگرها را در ماه گذشــته میالدی بررســیکنیم،کرومدررتبــهاول، و در

‪Edge IE‬ جایــگاه دوم، فایرفاکــس در رتبه ســوم و مرورگر ســافاری شرکت اپل با ســهم ۴ درصدی در جایگاه چهارم قرار می گیرد. ســهم مابقی مرورگرها از این رقابت در مجموع به ۲ درصد می رسد.

فایرفاکس، برنده واقعی

فایرفاکــس را می توان برنده واقعــی در میدان نبرد مرورگرها دانست. ســهم این مرورگر در ماه جوالی ســال 7۱۰۲ به ۳.۲۱ درصد رســیده است در حالی که در ماه آگوســت ســال گذشــته میالدی با سهم 7.7 درصدی در خطر نابــودی کامل قرار گرفته بود. موزیال نه تنها در افزایش ســهم مرورگر خود موفق عمل کرده اســت بلکه در ایجــاد ویژگی های جدید برای فایرفاکــس موفقیت هایی را به دســت آورده اســت. این شــرکت برنامه کاربــردی رایگانی برای ارسال ایمن فایل های بزرگ تا حجم یک گیگابایت که پس از یــک بار دانلود از بین مــی روند، معرفی کرده اســت. برنامه مذکور برای ارسال از نسخه های جدید مرورگرهای مختلف ارائه شــده است. به عنوان مثال این برنامه با فایرفاکس ۴۵، سافاری ۱۱ سازگار می باشــد و پشتیبانی از مرورگر در دستور کار

Edge موزیال قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.