مدل ساز اجسام

داده ها را طراحی و به صورت مدل سه بعدی درآورید

Byte - - News -

اولین نرمافزار پیشــنهادی این هفته درباره طراحی و مدل سازی سه بعدی اجسام مختلف میباشد. ‪Geomagic Freeform‬ نرمافزاری کاربردی در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی انواع محصوالت و اجسام میباشد. این نرمافزار جامعترین ابزار مهندســی سه بعدی است که شامل طراحی ســه بعدی لمسی، طراحی مدل هدف، پردازش اسکن ســه بعدی، قابلیت همکاری با کد و ساخت قالب میباشد. همچنین این برنامه دارای ابزار ســاختار FX میباشــد که بــه ایجاد و ویرایش ســاختارها، شبکهها و اشــکال میپردازد و بالفاصله مدلهای سبک را برای چاپ سه بعدی آماده میکند. این ابزار ســازههای سفارشی، الیهها و اشکال ساختاری را تشــکیل و تغییر میدهد. واردات مدلهای مش، ویرایش دادهها با اســتفاده از طیف وســیعی از ابزارها و تغییر شکل دادن به اشکال متنوع از قابلیتهای نرمافزار پیش روست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.