موبایل خود را به ویندوز 10 متصل کنید

Byte - - News -

مایکروســافت اولیــن برنامههــای خــود را بــرای نزدیکتــر کــردن گوشــیهای اندرویــدی و آیفــون بــه وینــدوز ۰۱ اوایــل امســال معرفــی کــرد و حــاال ایــن شــرکت امتحــان قابلیتهــای توســعه یافتــه خــود را بــرای عمــوم کاربــران ممک ـن س ـاخته اس ـت. در نس ـخه جدی ـد پی ـش نمای ـش وین ـدوز ۰۱ ک ـه هفت ـه گذشـته معرفـی شـد، کاربـران گوشـیهای اندرویـد قـادر خواهنـد بـود برنامـه جدیـد ‪”Microsoft Apps“‬ را امتح ـان کنن ـد ک ـه ب ـرای برق ـراری اتص ـال بی ـن گوشـی بـه کامپیوتـر مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد. مایکروسـافت فعـال اعـالم نکـرده اسـت کـه کاربـران آیفـون چـه زمانـی قـادر خواهنـد بـود از ایـن امکانـات اس ـتفاده کنن ـد و فع ـال فق ـط دس ـت کارب ـران اندروی ـد در امتح ـان ای ـن قابلی ـت بـاز اسـت. لینــک ارائــه شــده، قابلیتهــای آزمایشــی جدیــدی ارائــه میکنــد از جملــه امــکان بــه اشــتراک گــذاری مســتقیم یــک لینــک از روی موبایــل بــه کامپیوتـری بـا وینـدوز ۰۱ کـه ایـن فقـط یکـی از قابلیتهـای متعـددی اسـت کــه مایکروســافت بــرای نزدیــک ســازی گوشــیهای اندرویــدی و آیاواس بــه سیس ـتم کامپیوتره ـای پ ـی س ـی ش ـامل وین ـدوز ۰۱ عرضــه ک ـرده اس ـت. همچنیـن در آینـده ایـن شـرکت بـه برنامههـا ایـن امـکان را خواهـد داد تـا بـه صـورت مسـتقیم، مطالـب مـورد نظـر را از روی گوشـی بـه کامپیوترهـا منتقـل کنن ـد. عـالوه بـر ایـن قابلیتهـای جدیـد مخصـوص گوشـی، مایکروسـافت در نسـخه جدیــد پیــش نمایــش وینــدوز ۰۱ دســتیار هوشــمند کورتانــا را نیــز ارتقــا داده اسـت. در ایـن نسـخه از پیـش نمایـش کاربـر قـادر خواهـد بـود نتایـج جسـتجو بـا کورتانـا را از طریـق گوشـی خـود و بـدون بـاز کـردن مرورگـر وب، مشـاهده کنـد. ایـن قابلیـت بـرای فیلمهـا، مشـاهده نتایـج بـورس، آب و هـوا، وضعیـت پروازهــای هواپیمایــی و دیگــر نتایــج قابــل جســتجو کــه جوابهــای کوتــاه دارنـد، کاربـرد دارد. همچنیـن بـه سیسـتم دسـتیار هوشـمند کورتانـا، جوابگویـی بـه دسـتور جدیـدی تحـت عنوان»هـی کورتانـا، کامپیوتـر را ریاسـتارت کـن» نیــز اضافــه شــده کــه بــرای ریاســتارت، خامــوش، قفــل کــردن و همچنیــن خـارج شـدن از اکانـت مرتبـط بـا کامپیوتـر کاربـرد دارد. *بــرای امتحــان ایــن ویژگــی بایــد روی موبایــل اندرویــدی خــود اپلیکیشــن

را نصـب کنیـد و از سـمت دیگـر وینـدوز ۰۱ شـما بایـد نسـخه ‪Microsoft App‬

آخـر ایـن شـرکت یعنـی ‪)build 16251(‬ را داشـته باشـد. preview

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.