تراز سفیدی

مهم اما ناشناس

Byte - - News - رضا رهنمای مقدم

عکاسـی دیجیتـال دنیـای جدیدی بـه روی این حرفه بـاز کـرد. عکاسـی همیشـه یـک هنـر بـوده و خواهد بـود امـا میـان هنرهـای دیگـر کـه بـه ابـزار وابسـته هسـتند، عکاسـی در دسـتهای قـرار میگیـرد کـه ابـزار از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت و در واقـع اگر دوربینی در کار نباشـد عکسـی هـم وجود نخواهد داشـت. بـا توجه به پیشـرفت روز افزون فنـاوری، این ابـزار مهـم هـم روز بـه روز دسـتخوش تغییـرات می شـود. به وجـود آمـدن دوربینهای دیجیتـال و به تبع آن نرمافزارهـای مختلـف ویرایـش عکس باعث شـد تقریبـا همـه فرآینـد بهوجـود آمدن یک عکـس تغییر کنـد. بارهـا و بارهـا هم گفتهایـم که هرچند بسـیاری در برابـر ایـن فنـاوری مقاومـت نشـان میدهنـد امـا میبینیـم کـه عمـال دوربینهـای قدیمـی از بیـن رفتهانـد و امـروزه همـه از دوربینهـای دیحیتـال و یا موبایلشـان اسـتفاده میکننـد. دوربینهـای دیجیتـال بـه واسـطه فناوری امکانات بسـیار زیـادی را در اختیار عکاسـان قـرار مـی دهنـد، امکاناتـی کـه بـه عنـوان اسـتفاده کننـدگان از ایـن فناوریهـا اصـال و ابـدا به آنهـا توجـه نمیکنیـم. یکی از مباحث بسـیار مهم در عکاسـی کـه ممکن اسـت برای بسـیاری گنگ باشـد مبحـث یـاهمـانتـرازسـفیدی

‪white balance‬ اسـت. بـا اینکـه تـراز سـفیدی از اهمیـت مهمـی برخوردار اسـت بسـیاری از افـراد یا در مـورد آن اصال نشـنیدهاند و یـا اگـر هـم آن را در دوربیـن دیدهانـد اقدامـی بـرای تنظیـم آن نکردهاند و همیشـه آن را بر روی گزینـه خـودکار گذاشـتهاند در حالی که بسـیاری از مواقـع قـرار دادن تـراز سـفیدی بـر روی تنظیمـات خـودکار جـواب نمیدهـد. در واقـع زمانی که عکسـی را بـا فرمـت میگیـرد دیگـر نمیتوانیـد آنطـور

jpg کـه بایـد و شـاید و بـدون از بین رفتـن کیفیت عکس تـراز سـفیدی آن را توسـط نرمافـزار تصحیـح کنیـد. امـا دلیـل تنظیـم تـراز سـفیدی چیسـت؟ آیـا تـا بـه حـال شـده عکسـی بگیریـد و ببینیـد رنگهـا در آن بسـیار بـه زردی و یـا بـه آبـی میـل میکننـد؟ دلیـل اصلـی آن تنظیمنکـردن صحیـح تراز سـفیدی اسـت. در سـاده تریـن تعریـف شـما تـراز سـفیدی را تنظیـم میکنیـد تـا بتوانیـد رنگهـای موجـود در قـاب را بـا بیشـترین دقـت ممکـن ذخیـره کنید.یکـی از دالیلی کـه عکاسـان حرفـهای عکسهای خـود را بـا فرمت خـام میگیرنـد همیـن اسـت، چـرا کـه زمانـی کـه بـا فرمـت خـام عکاسـی میکنیـد میتوانیـد بعـد از گرفتـن عکـس و در نرمافزارهـای ویرایشـگر بـدون از بیـن رفتـن کیفیـت تراز سـفیدی را تصحیـح کنید. همینجـا بد نیسـت کـه در مـورد تصور اشـتباهی که در مـورد ویرایـش نکـردن تصویر وجـود دارد صحبت کنیـم. تصـوری کـه بـه اشـتباه بیـان میکنـد اگـر تصویـر را ویرایـش نکنیـم در واقـع عکسـی طبیعـی گرفتیـم! در حالیکـه حقیقـت چیـز دیگـری اسـت و بسـیاری از مواقـع (منهـای ویرایشهـای داخلـی دوربیـن)، دوربینهـا تنظیمـات اشـتباهی بـرای تـراز سـفیدی انتخـاب میکننـد کـه منجـر بـه بـه وجـود آمـدن عکسهایـی بارنگهـای کامـال غیرواقعـی میشـود. امـا همـه چیـز از منبـع نور ناشـی میشـود. منابـع نـوری مختلـف رنگهـای متفاوتـی دارند(کـه ایـن رنگهـا را بر اسـاس دمـا طبقه بنـدی میکنیم). بـه عنـوان مثـال المپهـا فلورسـنت رنگـی آبـی و سـرد دارنـد در حالـی کـه المپهـای تنگسـتن نوری گـرم و زرد رنـگ داشـته و رنـگ عکـس را بـه همان شـکل تحـت تاثیر قـرار میدهنـد. به طـور کلی رنگ آبـی آسـمانی در یـک سـمت ایـن تـراز قـرار دارد و رنـگ گـرم و نارنجـی نور یک شـمع در سـمت دیگر. ایـن کـه نـور موجـود در فضـا گـرم یا سـرد اسـت به آسـانی برای انسـان قابل تشـخیص اسـت اما دوربین همیشـه این تشـخیص را بـه خوبی انجـام نمیدهد و بـه همیـن دلیل اسـت که بـرای منابع نـوری مختلف تنظیماتـی از پیـش تعیین شـده دارد. حتی سـادهترین دوربینهـا مثـل دوربینهـای موبایـل هـم تنظیمـات تـراز سـفیدی را دارند. بـرای این که بتوانیـد از تنظیم بـودن تـراز سـفیدی مطمئن شـوید نقطـهای در فریم که باید سـفید باشـد را انتخـاب کنیـد و تنظیمات تراز سـفیدی را طـوری تنظیـم کنیـد کـه آن نقطه سـفید دیـده شـود. میتوان برای ایـن کار از تمـام رنگهای تونـال خاکسـتری هم اسـتفاده کـرد و تـراز را طوری تنظیـم کـرد که آنهـا همانطـور که باید خاکسـتری بـه نظـر برسـند(چرا کـه میـزان اسـتفاده سـه رنـگ اصلی در آنها یکسـان اسـت) . شـاید بد نباشـد بدانید کـه بـرای ایـن کار حتـی کلرتهایـی با دقـت رنگی بـاال چـاپ شـدهاند تا شـما بتوانید بـا قـرار دادن آنها در فریـم بـه تنظیمـات ایـدهآل تراز سـفیدی برسـید. تـراز سـفیدی بـا اسـتفاده از واحـد کلویـن (دمـا) بیان میشـود . هـر چه این عدد کمتر باشـد (حـدود ۰۰۰۲ کلویـن) رنـگ گرمتـر بـوده و بـه نارنجـی نزدیک تر اسـت و هـر چـه این عدد بیشـتر شـود به رنگ سـرد و آبـی نزدیک مـی شـوید(محدوده ۰۰۰۹ کلوین). اگر میخواهیـد در مـورد ایـن اعـداد و ایـن کـه از کجـا آمدهانـد بیشـتر بدانیـد میتوانید در مورد جسـم سـیاه در فیزیـک تحقیـق کنید. بـه هر حال به شـما توصیه میکنیـم از ایـن به بعد تراز سـفیدی را جـدی بگیرید تـا عکسهـای شـما طبیعیتر شـوند به خصـوص اگر بـا دوربینهـای کامپکـت یـا موبایـل با خروجـی

jpg عکاسـی میکنیـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.